Подготовка на документи за нотариални актове

Класическите нотариални актове са задължителни за договорите, с които се прехвърля правото на собственост чрез покупко-продажба, замяна, дарение, прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане. Те се подписват от страните в нотариалната кантора и подлежат на вписване при съдиите по вписванията в деня на полагането на подписите от участниците и нотариуса. За учредяване, прехвърляне, изменяне или прекратяване на вещно право върху недвижим имот също има нотариални актове. Съгласно Гражданския процесуален кодекс от нотариална форма се нуждаят и сделките, които имат за предмет ограничените вещни права на строеж, надстрояване, пристрояване и правото на ползване.

Тази форма се ползва и за удостоверяване правото на собственост. Когато собственикът на недвижим имот няма документ за собственост, той може да се снабди с такъв, след като установи с надлежни писмени доказателства пред нотариуса своето право. Такива доказателства могат да бъдат крепостни актове за собственост на неговите наследодатели или други роднини, нотариални актове на праводатели, стари скици на имота, разписки за плащани лично от него или родствениците му данъци и такси за същия имот или за част от него, удостоверения за наследници и др.п. Ако прецени, че притежаваните писмени доказателства по категоричен начин доказват собствеността на молителя, нотариусът му издава т.нар. „констативен“ нотариален акт. Ако собственикът не разполага с такива доказателства или те не са достатъчни, нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност. (Съгласно чл. 79 от Закона за собствеността правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. При условие, че владението е добросъвестно, правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години. Който докаже пред нотариуса, че е владял в различни времена, предполага се, че е владял и в промеждутъка). За целта нотариусът проучва владението чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или определено от него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимият имот. Свидетелите се посочват по препоръка на собственика и трябва по възможност да бъдат граничещи с имота съседи. Въз основа на писмените доказателства и записаните показанията на разпитаните свидетели, нотариусът изготвя мотивирано постановление, с което признава или отказва да издаде документ за собственост. Ако с постановлението правото на собственост се признава, нотариусът издава нотариален акт на молителя за собственост върху недвижимия имот.

  • Телефонни номера
  • + 359 (0) 898 807 791 | + 359 (0) 899 923 638

  • Нашият адрес
  • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

  • Електронна поща
  • azconsult@abv.bg