Подготовка на документи за обединяване и разделяне на имоти

При съдебна и доброволна делба на недвижими имоти съдът възлага обособените дялове, след получаване на идентификатори в кадастъра. Доброволната делба е недействителна ако няма отделен идентификатор за всеки дял. Тя може да се прави само ако реално обособените части отговарят на минимално определените по закон размери за площ и лице. В градовете тези размери са най-малко 14 м лице и 300 кв.м повърхност, във вилните зони – най-малко 18 м лице и 600 кв.м повърхност, в селата – най-малко 12 м лице и 250 кв.м повърхност (чл. 19, ал.1 от ЗУТ). За имоти земеделски територии при съставяне на дяловете не се допуска разделянето на нивите на части, по-малки от 3 декара, на ливадите на части, по-малки от 2 декара, и на лозята и овощните градини на части, по-малки от 1 декар. Разделянето на имот не ликвидира съсобственост когато има такава.

При искане за съединяване на два или повече съседни имота не е достатъчно просто имотите да имат съседство (обща точка). Необходимо е два съседни имота да имат обща граница. А ако ще се съединяват сгради, трябва да има удостоверителен документ от съответната община за допустимост на съединяването. Освен това има условие, когато два имота ще се съединяват собственик (или собственици) на тези два или повече имота да са едни и същи лица. Може да стане съединение на имоти с различни собственици само ако има изразена воля на различните собственици на имоти във предвидената форма – нотариален акт, за прехвърляне на идеалните части от имотите, които ще се съединяват. В новия документ на собственост трябва да се определят и дяловете на съсобственост в новообразувания недвижим имот.

  • Телефонни номера
  • + 359 (0) 898 807 791 | + 359 (0) 899 923 638

  • Нашият адрес
  • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

  • Електронна поща
  • azconsult@abv.bg