Покупко-продажба на имоти

Можем да Ви помогнем при подготовката и събирането на документите нужни за закупуване или продажба на Вашия недвижим имот.

Документи, необходими при продажба на имот

 • ■ Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост) Предоставя се от собственика на имота. С него се доказва правото на собственост върху имота. Ако имотът е стар: документа за собственост може да е под формата на договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти, Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти. Ако договорът за покупка на общински имот е загубен : Попълва се молба от собственика на имота, на базата на която се издава препис от Службата по вписвания по местонахождението на имота, където се съхранява оригинала.
 • ■ Документ за самоличност (лична карта, паспорт);
 • ■ Пълномощно.

 

В случай, че продавачът не може да присъства лично на сделка, той по закон има право да упълномощи трето лице да го представлява. В пълномощното се описват правата, които упълномощителят предоставя на упълномощения. Пълномощното се заверява пред Нотариус. Към пълномощното се заверяват нотариално и Декларация по чл. 25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Декларация по чл. 264, ал.1, от Данъчно-Осигурителния процесуален кодекс.

 • ■ Данъчна оценка на имота (извършва се от данъчната служба).

Актуална данъчна оценка по чл.226, ал. 1 от ДП се издава от Данъчната служба по местонахождение на имота, при подадена молба от собственика или собствениците на имота.Срокът за издаване на данъчната оценка е в зависимост от платената такса, както следва: – 5 лв. – 14 дни – 20 лв. – 5 дни – 40 лв. – 1 ден.

Важно!

В данъчната оценка адресът на имота трябва да е идентичен с адреса по нотариалния акт на имота. Ако има разминаване от съответната служба се издава удостоверение за идентичност на адреси.В данъчната оценка на имота трябва да са вписани всички съсобственици на имота.

Всички съсобственици на имота трябва да са погасили задължения по имота, в случая да са платили данък недвижим имот и такса смет, и това да е вписано в удостоверението за данъчна оценка на имота.

 • ■ Скица на имота (ако предмет на сделката е дворно място)

 

Скицата на имота се предоставя,ако се прехвърля право на собственост върху земя или идеални част от нея. Собственикът на земята подава молба в общинската техническа служба по местонахождение на имота. В срок от 16 дни молбата му трябва да бъде удовлетворена. Скицата на имота е валидна 6 месеца от издаването й.

 • ■ Удостоверение за тежести върху имота

Удостоверението се издава се от Службата по вписвания. При подаването на молбата се прилагат всички документи за собственост – от първия нотариален акт до последния, при наследство – и удостоверения за наследници. Ако към имота има земя или идеална част от земя се прилага и скица на имота.Същото се издава в срок от 7 работни дни и има срок на валидност 24 часа. Важно!

Удостоверението за тежести трябва да е за 10 години назад, ако имота ще бъде купен с кредит.

 • ■ Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
 • ■ Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план (необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
 • ■ Удостоверение за наследници (изисква се ако лицето, посочено в документа за собственост е починало);
 • Пълномощно (изисква се ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката и е упълномощило друго лице);
 • ■ Декларация за гражданство и гражданско състояние Декларация по чл. 25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за гражданство и гражданско състояние се попълва от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката пред Нотариуса.
 • ■ Декларация за липса или наличие на данъчни задължения към държавата Декларация по чл.226, ал.1 от ДОПК се попълва в два екземпляра от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката преди Нотариуса
 • ■ Удостоверение за платени данъци Удостоверение по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за наличие или липса на данъчни и други публични задължения се изисква от банката, ако имота ще се купува с кредит. Изважда от Националната агенция по приходите. Издаването на удостоверението отнема 7 работни дни.
 • ■ Удостоверение за сключен граждански брак Удостоверение за брак се предоставя, когато продавачът е семеен.
 • ■ Удостоверение за семейно положение Удостоверението се издава от общинска служба ЕСГРАОН по постоянен адрес на собственика на имота. Услугата се извършва срещу предоставяне на лична карта.Срокът е 7 дни от подаване на молбата.

 

Важно!

В удостоверението за семейно положение трябва да е записано какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота. Съдебно решение за развод :  В случай, че продавачът е разведен се предоставя бракоразводно решение. Ако в решението е записано, че имота е възложен в изключителна собственост на един от съпрузите, то трябва да бъде вписано в Службата по вписвания.

 • ■ Декларация за съгласие за продажба по чл. 23 от СК – В случай, че имота не е придобит по време на брака или придобит по наследство, дарение, реституция и завещание,той не е семейна имуществена общност или СИО, но ако съпругът (съпругата) е регистриран като постоянно живеещ на адреса, се попълва декларация при нотариус по смисъла на чл.23 от СК за съгласие за продажбата.
 • ■ Протокол за делба Ако върху имота е извършена делба се предоставя делбен протокол, вписан в Службата по вписванията.
 • Декларация за отказ от право на ползване Ако за имота има вписано вещно право на ползване, за да се извърши продажбата, ползвателят трябва да се откаже от учреденото му вещно право. Подписва се Декларация за отказ от право на ползване пред Нотариус и се вписва в Службата по вписванията. В случай, че ползвателят е починал се представя смъртен акт.
 • ■ Удостоверение за наследници Ако има починал собственик или съсобственик на имот трябва да се представи удостоверение за наследници. Документът се издава общинската служба ЕСГРАОН след подадена молба-декларация от наследника(наследниците) и приложен препис от акта за смърт на наследодателя. Удостоверението за наследници се издава до 7 дни от датата на подаване на молбата.

 • Телефонни номера
 • + 359 (0) 898 807 791 | + 359 (0) 899 923 638

 • Нашият адрес
 • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

 • Електронна поща
 • azconsult@abv.bg