Разрешения за строеж

Преди започване на строителство в даден имот е нужно изваждането на разрешително за строеж на името на собствениците на имота. За да започне процедурата по изваждане на Разрешение за строеж от общината са необходими следните документи:
1. Документ за собственост.
2. Актуална скица на имота (оригинал).
3. Виза за проектиране (оригинал).
4. Предварителни договори с ЧЕ3 и ВиК за присъединяване.
5. Удостоверения за наследници (ако са необходими такива)
6. По три броя инвестиционни проекти в следните части:
а) за сграда:
– част Архитектура
– част Конструкции
– част ВиК
– част Електро
– Вертикална планировка
– План за управление на строителни отпадъци (при необходимост)
– План Безопасност и здраве
– Енергийна ефективност
– Пожарна безопасност (при необходимост)
– План за управление на строителни отпадъци
б) ако ще се изгражда външно захранване се прилагат още:
– проект за външно захранване
– ПОИС към ВиК част За изграждането на външното захранване трябва да се издаде отделно РС.
Ако няма актуална скица на имота се вади нова, където да е отразено, че имота е за жилищно строителство (урбанизиран е). Заедно с Документа за собственост, ПУП – ако е правен такъв и скицата оригинал се подава за Виза за Проектиране.
След изготвяне на визата от Общинските служители се пристъпва към проектиране от архитект.
Трябва да се подадат документи за изходни данни в ЧЕЗ за сключване на предварителен договор между тях и собственика на имота за който се проектира. В зависимост от това какви мощности са ни необходими се заплаща различна такса. Сумите са както следва:
І. Предварителен договор:
До 15 кW – 97.08 лв.
От 15 до 50 кW – 115.57 лв.
От 50 до 100 кW – 146.40 лв.
От 100 до 500 кW – 254.30 лв.
От 500 до 1000 кW – 439.25 лв.
ІІ. За окончателен договор:
До 6 кW – 444.00 лв.
От 7 до 15 кW – 696.00 лв.
От 15 до 50 кW – 2316 лв.
След изготвяне на частите Електро и ВиК се подават за сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества, като необходимите документи са:
1. Документ за собственост.
2. Виза за проектиране (копие)
3. Скица на имота (копие).
4. Панорамна скица (копие).
5. Актуално състояние (ако е фирма).
6. Проекти Ел. или ВиК.
Трябва да бъде изготвена и Вертикална планировка на сградата.
След като предварителните договори са изготвени и подписани от двете страни преписката се окомплектова с всички документи и проекти и се внася в Общината.
При внасянето имаме два варианта:
– Първия вариант е с изготвяне на окончателен доклад от лицензиран оценител, като след това не се налага разглежда на ОЕС (Общ. Експертен съвет). Този вариант на внасяне на документите е по-бърз.
– Втория вариант е без доклад от лицензиран оценител и преписката трябва да се разгледа на ОЕС. Получава, се така че сумите заплатени и в единия вариант и в другия са почти еднакви, но първия вариант е по-бърз.
Ако освен РС за сградата се налага да се вземе такова и за външни връзки процедурата започва първо с вземане на решение на Общински съвет за допускане изработване на проект за парцеларен план за ВиК и Ел. част.
Това става като се подадат документи в общината с вече изготвен проект за парцеларен план. След издаването на визата, се пристъпва и към самото изготвяне на парцеларните планове. След като бъдат изготвени те се внасят в Общината за одобрение /разглежда се първо на ОЕС и след това ОС/. Трябва да се направи и обявление в държавен вестник, след което се издава констативен акт, че не са постъпили жалби и възражения в дадения за това срок. След приключване на процедурата с парцеларните планове се пристъпва към проектиране на ВиК и Ел. част.
След изготвянето им проектите се съгласуват със съответните институции – „ЧЕЗ – България“, „ВиК“ ЕООД, „БТК“ АД и др.
След като цялата документация е подготвена, подпечатана и съгласувана се внася в Общината за Разрешение за Строеж.
Процедурата за изваждане на Разрешение за Строеж на външни връзки може да се процедира успоредно с Разрешението за строеж за сградата, както и по време на строителството на сградата за да се спести време.