Служба по вписванията – търговски/имотен регистър

Услуги на Агенция по вписванията
• Заверка на документи
• Предоставяне на достъп до обществена информация
• Включване в списъка на вещи лица, ликвидатори, контрольори и проверители
• Услуги по Закона за електронния документ и електрониия подпис
Търговски регистър
След реформа в съществуващата търговска регистрация, от фирмените отделения на окръжните съдилища търговският регистър премина в Агенцията по вписванията. Информационната система на Търговския регистър е единна, централизирана, електронна база данни. Целта е да се улесни започването на бизнес у нас, както и да се ограничат корупционните практики.
• Вписване
• Обявяване на актове
• Обявяване на годишни финансови отчети
• Запазване на фирма
• Издаване на удостоверение за законосъобразност на преобразуването
Имотен регистър
Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на Република България и се състои от партидите на отделните имоти. В него се вписват актовете, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. В имотния регистър се включват възбраните и ипотеките на НИ.
Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства, както и вписаните актове.
В Имотния регистър могат да се правят справки за собствеността на имотите, собствениците и вещните права и ограничения върху тях. Справки в регистъра могат да се правят на място в службите по вписвания в страната или чрез Интернет след заплащане на такса, определена в ценоразпис и регистрация на потребителя.
• Вписвания
• Устни справки
• Удостоверения
• Преписи
• Електронни справки в Имотен регистър
Регистър Булстат
Агенцията по вписванията води и поддържа Регистър Булстат като единен национален административен регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.
Информацията в регистър БУЛСТАТ се съхранява в единна информационна система, която поддържа национална база данни. За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, и други документи.
Заявленията за вписване на обстоятелства в регистър БУЛСТАТ и приложенията към тях, се подават по електронен път или на хартиен носител в службите по регистрация на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища.
• Вписване на обстоятелства в регистър БУЛСТАТ
• Издаване на справки и удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства
• Абонамент за WEB услуги на Регистър БУЛСТАТ
• Възстановяване на надвнесени или недължимо платени такси по сметките на Регистър БУЛСТАТ
РИОС – Регистър на имуществените отношения на съпрузите
Регистърът на имуществените отношения на съпрузите е единна централизирана електронна база данни, съдържаща информация за брачните договори и за приложимия законов режим на имуществените отношения на съпрузите. В регистъра се вписват и промените на режима на имуществените отношения между съпрузите, както и изменението и прекратяването на брачния договор, отбелязани в акта за сключен граждански брак. Семейният кодекс регламентира три режима на имуществени отношения на съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност и договорен режим.
РИОС е четвъртият национален електронен регистър, който администрира Агенцията по вписванията. Той е публичен, справки и удостоверения се правят за избрания режим на имуществени отношения.
• Издаване на Удостоверение за избран режим на имуществена общност
• Извършване на справки за избран режим на имуществени отношения
• Възстановяване на надвнесени или недължимо платени такси по сметките на Регистър на имуществените отношения на съпрузите
• Банкова сметка
• Статистика на РИОС


  • Телефонни номера
  • + 359 (0) 898 807 791 | + 359 (0) 899 923 638 | + 359 (0) 893 488 178 | + 359 (0) 892 488 774

  • Нашият адрес
  • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

  • Електронна поща
  • azconsult@abv.bg