Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от IV-та и V-та категория

Какво представлява удостоверение за въвеждане в експлоатация?
Как да се сдобиете с този документ и защо Ви е необходим?
Какво трябва да знаете за процедурата по издаването му и условията, свързани с получаването му?

Удостоверение за въвеждане в експлоатация по смисъла на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ е документ, който финализира всяко строителство, тъй като удостоверява, че обектът, за който се отнася е годен да бъде въведен в експлоатация. Иначе казано, той „дава” разрешение за ползване на даден строеж или сграда. Липсата му е знак, че съществува проблем в строителната документация на конкретния имот като например несъответствие между одобрените проекти и реално изпълненото строителство. Информацията дали по отношение на даден обект е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация може да бъде взета от Районна дирекция за национален и строителен контрол или от продавача му.Макар терминът Акт 16 да се използва доста често като синоним на „Разрешение за ползване”, между двете понятия съществува разлика и е добре да бъдат разграничавани. Акт 16 се издава (от съответната държавна приемателна комисия) за строежи от І-ва до ІІІ-та категория (чл. 177 ал. 2 от ЗУТ) това са: автомагистрали и пътища, хидротехнически съоръжения, производствени предприятия, сгради и съоръжения за обществено обслужване и други). Той е пряко свързан с установяването на годността за ползване на строежа и без него обектът не подлежи на експлоатация. Въз основа на този ключов документ съответната регионална дирекция за национален строителен контрол издава Разрешение за ползване. При строежи от ІV-та до VІ-та категория (чл.177 ал. 3 от ЗУТ), които са жилищни и смесени сгради с ниско и средно застрояване, вилни сгради и други, не се съставя разрешение за ползване, а се издава (от съответния главен архитект при съответната община) удостоверение за въвеждане в експлоатация.
За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация ще са Ви необходими
– документ за собственост (нотариален акт);
– разрешение за строеж;
– протокол за определяне на строителна линия и ниво, заедно с резултатите от проверките на достигнатите нива;
– заверена заповедна книга на строежа;
– Акт 14 за приемане на конструкцията;
– Акт 15 за установяване годността на строежа за въвеждането му в експлоатация (с приложени протоколи за успешно проведени 72-часови проби за доказване на техническите параметри на строежа);
– документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите по Чл. 169 от ЗУТ;
– документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация;
– договори с експлоатационните дружества (Електро, ВиК, газоснабдяване, топлофикация и други) за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

Имайте предвид, че при определени условия може да Ви бъде отказано издаване на Акт 16 (разрешение за ползване). Съгласно Чл.178 от ЗУТ (Закон за устройство на територията), това е възможно, когато не са извършени мероприятията по вертикална планировка и не е реализирано озеленяване според одобрения проект; когато не са премахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване; когато фасадите на сградите и постройките не са завършени съобразно одобрения инвестиционен проект или когато не са внесени всички необходими документи за издаване на разрешение за ползване.
Предимства при въвеждане в експлоатация/разрешаване ползването на строежите:
1. Възможност за издаване от съответната общинска администрация на данъчна оценка;
2. Безпроблемно изповядване на разпоредителни сделки;
3. За обекти, които не са въведени в експлоатация, електроснабдяването се осъществява от временни партиди/временен, промишлен ток, който е по-скъп, от постоянния, битов ток. Необходимо изискване за смяна на партида в електроразпределителните дружества е представяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация/разрешение за ползване.


  • Телефонни номера
  • + 359 (0) 898 807 791 | 0899 923 638 | 0893 488 178 | 0892 488 774

  • Нашият адрес
  • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

  • Електронна поща
  • azconsult@abv.bg