Бонитетни категории на земята

Земеделските земи се категоризират в 10 бонитетни категории според продуктивните възможности на почвите, климатичните условия, релефните характеристики, технологичните качества на земята, пригодността й за производство на различни видове растителна продукция и наложените ограничения на земеползване. Категориите се определят по средния бонитетен бал, както следва:

1. Първа категория – земи с бал над 90;

  1. Втора категория – земи с бал от 81 до 90;
  2. Трета категория – земи с бал от 71 до 80;
  3. Четвърта категория – земи с бал от 61 до 70;
  4. Пета категория – земи с бал от 51 до 60;
  5. Шеста категория – земи с бал от 41 до 50;
  6. Седма категория – земи с бал от 31 до 40;
  7. Осма категория – земи с бал от 21 до 30;
  8. Девета категория – земи с бал от 11 до 20;
  9. Десета категория – земи с бал до 10 вкл.