Валидност на решение за промяна предназначението на имот

ВАЛИДНОСТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

При извършване на промяна предназначението на даден имот процедурата приключва с издаване на Решение за промяна предназначението на Областна дирекция „Земеделие” или на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ към Министерство на земеделието и храните /МЗХ/.
Съгласно чл. 24, ал. 5 от Закона за опазване на земеделските земи решението за промяна предназначението на конкретен имот губи правното си действие ако в три годишен срок не бъде поискано издаване на разрешение за строеж или в шест годишен срок не бъде започнато изграждането на обект в него.
С изменение на Закона за опазване земеделските земи /ЗОЗЗ/, обн. в ДВ, бр. 22 от 2011 г. и влязло в сила на 24.05.2011 г. се допусна допълнителна правна възможност за собствениците на земеделски земи с променено предназначение, в които не е започнало строителство. Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване земеделските земи предвиди срок от 6 години от влизането в сила на закона за започване на строителство в имота, в противен случай решението за промяна предназначението на имота губи своята правна стойност. Необходимо изискване да бъде приложима разпоредбата на § 27, ал. 3, т. 2 от Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на земеделските земи е решението за промяна предназначението да не е било отменено с изричен акт от органа, който го е издал.
Срокът от 6 години даден от закона изтича на 24.05.2017 г. и всички решения за промяна предназначението на имоти в който не е запознало строителство ще загубят правната си стойност.
За да бъдат избегнати тези последствия възложителя има два варианта:
1. Започване на строителство в имота след провеждане на процедура по реда на глава VIII, раздел III от Закона за устройство на територията и издаване на разрешение за строеж.
– За да бъде спазено изискването на чл. 24 от Закона за опазване на земеделските земи /строежът да бъде започнат/ е необходимо да бъдат започнат строеж в имота, което се удостоверява със съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа /чл. 157 от ЗУТ/.
– Влезлите в сила разрешения за строеж губят своето правно действие ако в срок от 3 години от влизането му в сила не е започнато строителството или в 5 годишен срок не е завършен грубият строеж /чл. 153, ал. 2 от ЗУТ/.
2. Повторно разглеждане на преписката за промяна предназначението на имота от комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ към Министерство на земеделието и храните.
– При положение, че решението за промяна предназначението на имота загуби правното си действие, след изтичане на срока по чл. 24 от ЗОЗЗ – 24.05.2017 г. ще бъде необходимо отново да се окомплектова преписка за разглеждане от комисия по чл. 17 от ЗОЗЗ, като за целта ще бъде необходимо Подробния устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ да бъде съгласуван отново със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по смисъла на чл. 127, ал. 2, във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
– Ще бъде издадено ново решения за промяна предназначението на имота, като възложителят ще трябва да заплати отново всички такси на специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, таксата за разглеждане на преписката от комисията, таксата за издаване на акт за категоризация на имота и крайната такса за промяна предназначението на имота на основание чл. 30 от ЗОЗЗ.
– След повторно заплащане на крайната такса за промяна предназначението на имота, решението за промяна предназначението ще имат правно действие за срок от:
3 години за издаване на разрешение за строеж в имота.
6 години – да бъде започнато строителство в имота, доказано с протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.