Включване към мрежата на „АресГаз“ ЕАД

За да започне процедурата по свързване към мрежата на „АресГаз“ ЕАД  е необходимо да се извършат следните стъпки:

    

 1. За да започне процедурата по присъединяване собственикът на имот или възложителя трябва да се свърже с офиса на „АресаГаз“ ЕАД, находящ се на адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска“ №66 в работното им време, което е от Понеделник до Петък в часовете от 08.30 ч. до 17.30 ч.
 2. В офиса се попълва Заявление за присъединяване. Към заявлението трябва да бъдат представени:
 •      – документ за собственост;
 •      – скица на обекта или схема на апартамента;
 •      – актуално състояние /при фирма/;
 •      – предвидените за монтаж газоползващи уреди.

В заявлението се описват данните на възложителя, местонахождението на обекта, нуждите от природен газ /технологични нужди, топла вода, пара и/или отопление/, режим на потребление /дали ще се ползва целогодишно, сезонно и/или денонощно/, очаквано потребление на природен газ, включващо максимален и минимален годишен разход, максимален  и минимален часови разход, като трябва да се определи изходното налягане след газорегулаторното и измерителното табло.

При наличие на изградена газоразпределителна мрежа до конкретния адрес, се издава Съгласие за присъединяване с нанесена точка на присъединяване. При липса на изградена мрежа се уточняват детайлите и сроковете в които може да бъде изградена конкретната връзка до обекта, като се прави проучване след подаване на заявление от възложителя. Специалистите на фирмата преценяват възможността и рентабилността за изграждането на отклонението и се пристъпва към реализацията му. След вземане на решението за изграждане на нова мрежа се процедира ПУП-ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/, и изваждане на Разрешение за строеж от община Благоевград. „АресГаз“ ЕАД поема ангажимента да изготви нужните документи и да изгради външната, улична мрежа след получаване на разрешението за строеж до конкретния обект/обекти за своя сметка.

 1. При получаване на Съгласието за присъединяване се преминава към изготвяне на работен проект за вътрешна газова инсталация. Като за вътрешна газова инсталация се смята и връзката от отклонението от връзката на „АресГаз“ ЕАД до апартамента или обекта на клиента. Проектът трябва да бъде изготвен от лицензиран проектант и съгласуван от технически надзор. В различните фази при подготовката и свързването към мрежата участват Проектант, Надзор и изпълнител на обекта. Всички детайли и срокове за изработването на проекта се уточняват с проектанта, като от клиента зависи какво ще бъде проектирано вътре в обекта /дали инсталацията ще бъде ползвана само за готвене или и за отопление, къде ще се монтират газовия котел и радиатори и т.н./.
 2. След приключване на проектирането изготвеният проекта се предоставя на техниците от „АресГаз“ ЕАД за преглед и съгласуване и едва след това се сключва Договор за присъединяване с  „АресГаз” ЕАД.
 3. При разработването на проект за бъдеща сграда е необходимо да бъде предвидено котелно помещение в което да бъде монтирано газоизмервателното устройство.
 4. Изготвеният проект, заедно с Договора за присъединяване е необходимо да бъдат внесени във Общината за издаване на Разрешение за строеж.
 5. След получаване на Разрешението за строеж може да се пристъпи към изграждане на самата газова инсталация. След като бъде изградена се пристъпва към пробни изпитания със сгъстен въздух за да се провери дали има утечки по връзките /изпитанията се извършват от технически надзор/.
 6. Когато вече всичко по газовата инсталация е изградено и са проведени тестове за контрол се сключва Договор за продажба на природен газ с  “АресГаз” ЕАД, като се попълва бланка за Искане за подаване на природен газ в офиса на фирмата и се и уточнява желаната дата за пускане на газа към възложителя.
 7. Когато възложителят е юридическо лице при подаване на заявлението има такса /за Обществено-административни и търговски сгради/, която се определя спрямо кубичните метри на час, който ще бъдат използвани:
 8. – до 70 м3/час 1620.00 лв. с ДДС
 9. – до 400 м3/час 1920.00 с ДДС
 10. – над 400 м3/час 1980.00 лв. с ДДС

 • Телефонни номера
 • + 359 (0) 898 807 791 | 0899 923 638 | 0893 488 178 | 0892 488 774

 • Нашият адрес
 • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

 • Електронна поща
 • azconsult@abv.bg