Временен пътен достъп

По правило достъпа до всеки урегулиран поземлен имот, попадащ в границите на урбанизирана територия се осигурява посредством улица, път или по изключение алея. Уличните регулационни линии, които определят границата с прилежащата улица на урегулирания имот дават неговото лице (чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закон за устройство на територията).

Когато съгласно подробен устройствен план някои урегулирани поземлени имоти имат лице само по проектирани нови улици, преди тези улици да са открити, общината може да прокарва временни пътища, които осигуряват достъп до съответните имоти. При постигане на съгласие между заинтересуваните собственици временният път се разрешава въз основа на подписания между тях писмен договор с нотариална заверка на подписите. При липса на съгласие между заинтересуваните собственици документът, който установява правото да се прокара временен път е заповед на кмета на общината.Заповедта за прокарване на временен път няма отчуждително действие – собствеността върху частите от поземлени имоти, заети за временни пътища, се запазва (чл. 190, ал. 4 от ЗУТ). Временни пътища се използват до откриване на новите улици съгласно подробния устройствен план. С откриването на новата улица заповедта за прокарване на временен път прекратява своето действие, като не е необходимо издаването на изрична заповед за отмяна. Временните пътища трябва по възможност да следват новите улици по подробния устройствен план, съответно улиците по проектоплана или по извършените проучвания (чл. 190, ал. 3 от Закон за устройство на територията).

Съгласно чл. 191, ал. 1 от Закона за устройство на територията обезщетенията на правоимащите за вредите, причинени от прокарването на временни пътища са за сметка на собствениците на поземлени имоти, които ще се обслужват от временните пътища. Размерът на обезщетенията се определя по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията.