Въвеждане в експлоатация на строежи IV категория

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ОТ IV КАТЕГОРИЯ

 1. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд поземлен имот или документ за право да се строи в чужд поземлен имот по силата на специален закон.
 2. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ след приключване на СМР.
 3. Одобрени инвестиционни проекти, когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти съгласно чл. 175, ал. 4 от ЗУТ.
 4. Екзекутивна документация по чл. 175, ал.1 от ЗУТ отразяваща несъществените отклонения от одобрените и съгласувани инвестиционни проекти, заверени от Възложителя, строителя, лицето упражняващо технически контрол за част  „Конструктивна”  и лицето извършило строителен надзор съгласно чл. 175, ал.2 от ЗУТ – изготвена от изпълнителя или от лице определено от възложителя.Съгласно чл. 154 от ЗУТ съществени отклонения от одобрените проекти се считат:
 • – нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план;
 • – нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита;
 • – са несъвместими с предназначението на територията;
 • – нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания;
 • – променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията;
 • – нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2;
 • – променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения;
 • – променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.

Несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са всички отклонения извън посочените по – горе.

 1. Влязло в сила Разрешение за строеж.
 2. Разрешение за насочване на строителни отпадъци (Съгласно чл. 19 от Закона за управление на отпадъците – Подава се молба до Общинска администрация за издаване на разрешение за насочването на отпадъците, непредвидени за уползотворяване, към съответен табан.
 3. Договор за провеждане авторски надзор с проектанти по всички части от одобрените инвестиционни проекти (Архитектура, Конструкции, Вертикална планировка, Електро, ВиК, ПБЗ, ПУСО и др.), съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ
 4. Изготвяне на актове образци по време на строителния процес – Представлява документално оформление на извършените СМР за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, акт за установяване на съответствието на строежа с издадените сторителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването, констатации от извършените проверки  при ниво изкоп, ниво цокъл и ниво кота корниз и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.
  • Акт образец 2 „Определяне на строителна линия и ниво на строежа” – подава се молба образец до съответната общинска администрация за определяне на служебно лице, съгласно чл. 223 от ЗУТ. На сторителната площадка присъстват служебното лице, гоедезист, лицето, упражняващо строителен надзор, възложителя, сторителя и/или техническия ръководител. С подписването на този акт се дава начало на строителния процес.
  • Акт образец 3 – извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа (достъгане на кота ±0.00 от служебното лице от Общината, служебно лице, съгласно чл. 223 от ЗУТ, Геодезист, Възложителя, лицето, упражняващо строителен надзор, сторителя и/или течнически ръководител.
  • Акт образец 4 – Заповедна книга на строежа – съставя се до 3 дни от заверяване на Акт образец 2, попълва се и прошнурована и с номерирани страници, се заверява на първата и последната страница от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител за строежа. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория уведомява писмено общината, РДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката.
  • Акт образец 5 – акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа. Съставя се от строителя, технически правоспособното физическо лице по част „Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта.
  • Акт образец 6 – акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи (приложение № 6) – съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части „Конструктивна” и „Инженерна геология и хидрогеология” към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите (конструктор и инженер-геолог/хидрогеолог).
  • Акт образец 7 – акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция. Съставя се от строителя, проектанта по част „Конструктивна” и технически правоспособното физическо лице по част „Конструктивна” към лицето, упражняващо строителен надзор, или техническия ръководител. акта се приемат и видовете СМР по част конструктивна, предписани от проектанта в заповедната книга; актът се съставя при достигане на проектните нива (подови, тавански, покривни и други конструкции или първо, второ и т.н. ниво, вкл. междинните нива), както и за вертикални и други елементи между две проектни нива на строежа, етапа, частта от него; в случай на бетонни и стоманобетонни конструкции актът се съставя поотделно за кофражните, армировъчните, вкл. за вбетонираните части, и за заваръчните работи.
  • Акт образец 12 – акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта. Съставя се от строителя, проектантите по съответната част и технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор. Съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по – късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.Съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга.
  • Акт образец 14 – акт за приемане на конструкцията. Съставя се от проектанта-конструктор, строителя, технически правоспособното физическо лице по част „Конструктивна” към лицето, упражняващо строителен надзор, съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената предходна документация (дневници на строежа – бетонов, монтажен и др., съгласно правилата за изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, и др., доказващи годността за употреба при спазване на съществените изисквания към строежите) съгласно действащата нормативна уредба за приемане, извършване и контрол на отделните видове строителни и монтажни работи, оценка за наличие на недостатъци, възможността за тяхното отстраняване и заключение за приемане на строителната конструкция при постигане изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ.
  • Акт образец 15 – констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него). Съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически провоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия ръководител за строежите от пета категория; този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя.
  • Акт образец 17 – протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия. Съставя се от комисия, назначена със заповед на възложителя; протоколът се съставя в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
 1. Удостоверение по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР – Собственикът, съответно възложителят, е длъжен да предостави на службата по геодезия, картография и кадастър данни за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, за самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура, както и за зоните на ограничения при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 31. Правоспособно лице по част Геодезия прави замервания на сградата и ги предава на съответната служба, поддържаща картата на населеното място за нанасяне на сградата в картата.
 2. Замерване на ZN /импеданс-ел.инсталация/ – Изискване към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.
 3. Замерване на микроклимат – при необходимост, Съгласно т.2,3,5 и 6, ал. 1 на чл. 169 от ЗУТ)
 4. Изработване и регистрация на технически паспорт – Съгласно чл. 2, ал. 1 от НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ.
 5. Договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура:
  1. Договор за присъединяване към електропреносната мрежа с електроразпределително дружество.
  2. Договор за присъединяване към водопреносната и канализационната мрежа с ВиК дружество.
 6. Документ за платена такса за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

 • Телефонни номера
 • + 359 (0) 898 807 791 | 0899 923 638 | 0893 488 178 | 0892 488 774

 • Нашият адрес
 • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

 • Електронна поща
 • azconsult@abv.bg