Въвеждане в експлоатация

Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган, като за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация са необходими следните документи:

1. Писмено заявление.

  1. Документ за собственост.

3.Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване.

  1. Разрешение за строеж.
  2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво.
  3. Заверена заповедна книга.
  4. Акт обр.14 за приемане на конструкцията.
  5. Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа.
  6. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти.
  7. Документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ.
  8. Екзекутивна документация.
  9. Договори с експлоатационните дружества.

Правно основание за издаването на удостоверението е чл.177, ал.3 от ЗУТ, където е посочено, че в 7-дневен срок от постъпване на искането органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Таксата за издаване на удостоверението се определя от категорията и вида на обекта:

За ІV категория-жилищни сгради – 300 лв.; смесени/производствени, търговски – 400 лв.

За V категория-жилищни сгради – 200 лв.; смесени/производствени, търговски – 300 лв.

Цената за гр. Благоевград за V категория е:

200/300 лв. – Физически лица

200/300 лв. – Юридически лица

В зависимост от своите характеристики, значимост, сложност и рискове при експлоатация, строежите са разпределени в шест категории, като в първа категория са строежите с най-висока степен значимост, а към строежи шеста категория спадат строежите, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж. Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Строежите от четвърта или пета категория се въвеждат в експлоатация от органите на общинската администрация, като след фактическото завършване на строежа и приключване на приемните изпитвания, ако такива са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането му в експлоатация. За строежите от шеста категория няма изискване за издаване на разрешение за ползване или удостоверение за ползване, издадено от ДНСК или общината. В случаите, когато разрешението за ползване на строежи се отнася за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, разрешението се издава от министъра на отбраната или от министъра на вътрешните работи.

Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ. Компетентния орган по чл.177 ЗУТ е Началника на РДНСК за строежите от 1, 2 и 3 категория и главния архитект на Общината за строежите от 4 и 5 категория. Категорията на строежа се определя съгласно Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Не се разрешава строежи или части от тях да се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

При констатиране на такова нарушение на Закона за устройство на територията, Началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице:

– забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и др. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.

– на база съставен акт по Закона за административните нарушения и наказания, издава Наказателно постановление.

След отстраняване на причините, които са предизвикали забраната, и след заплащане на дължимите глоби и такси въвеждането на строежите в експлоатация се разрешава или удостоверява от органите по чл.177 ЗУТ.

Разрешението за ползване е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване по съдебен ред, чрез органа, който го е издал.

При липса на съставени актове и протоколи по време на строителството на завършени строежи, и/или доказателства за вида и качеството на вложените строителни материали, задължително следва да се изготви техническа експертиза от независими експерти /УАСГ, НИСИ и др./, придружена с доказателствена документация относно резултатите от проучване състоянието на носещата конструкция и определяне на основните механични показатели на строителните материали, вложени в нея към момента на изследванията, в т.ч. извършване на проверки по съответните методи с необходимото за това разкриване и обследване на конструктивните елементи, вкл. безразрушително определяне на основни механични параметри на вложения в конструкциите бетон /якост на натиск, модул на еластичност/, откриване на наличната армировка на основните конструктивни елементи и сравняване с проектната, подробен оглед на конструкцията с цел откриване, описание и оценка на дефектите по нея, определяне дебелината на бетонното покритие на армировката, оценка на условията за възникване и развитие на корозионни процеси в армировката, определяне марката на стоманата в носещи елементи на метални конструкции, изчислителни проверки по отношение поемането на товарите от сеизмични въздействия, съгласно Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони /НПССЗР/1987г., анализ и оценка на получените резултати с оглед доказване експлоатационната сигурност на елементите на строителната конструкция.

Завършените строежи от 1, 2 и 3 категория, за които е издаден акт за узаконяване (заместващ разрешението за строеж) подлежат на приемане по реда на Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72/2003г.), строежите от 4 и 5 категория подлежат на регистране, чрез издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа издал акта за узаконяване на строежа. Категорията на строежа се определя съгласно Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

След завършване на строителството или след издаване на Акт за узаконяване, въз основа на одобрен проект заснемане за узаконяване, който не предвижда извършване на допълнителни СМР, от участниците в строителството се съставя Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа образец 15 – Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с което се осъществява предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя, който доказва че строежът е годен за въвеждане в експлоатация. Искането на възложителя за въвеждане на строежа в експлоатация не следва да бъде придружено от становища на проектантите за въвеждането му експлоатация.

Обекти от четвърта и пета категория

При строежите от четвърта и пета категория след завършването на процеса с акт образец 15 и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят трябва да регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация. Той трябва да представи окончателния доклад на лицето, упражняващо строителен надзор (това лице носи отговорност за годността на строежа за въвеждането му в експлоатация), договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), че е изпълнено изискването цялата екзекутивна документация да бъде представена за безсрочно съхраняване на органа, издал разрешението за строеж. В 7-дневен срок от постъпване на искането на възложителя за регистрация на строеж от четвърта или пета категория органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите следва да регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и да издаде удостоверение за въвеждане в експлоатация. Именно това удостоверение е релевантният административен акт.

Въпреки че наименованието на акта е удостоверение, този акт все пак има правопораждащо правно действие, свързано с възникването на правната възможност възложителят да започне ползването на въведения в експлоатация обект съобразно предназначението му и в съответствие с условията за въвеждане на обекта в експлоатация. Когато за проверка на постигане на проектните показатели при експлоатационни условия е необходим технологичен срок от време, възложителят може да регистрира въвеждането на строежа в пробна експлоатация. Присъединяването на вътрешните инсталации и уредби на строежа към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се извършва въз основа на договор със съответните експлоатационни дружества.

Строежите от Шеста категория /строежите по чл.54, ал.1 и ал.4 и чл.147 от ЗУТ/ не подлежат на въвеждане в експлоатация. Особеното при по-сложните строежи (тези от първа, втора и трета категория) е, че те се въвеждат в експлоатация чрез разрешение за ползване, което е административен акт, издаден от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице в срок до 5 работни дни от представянето на протокол образец 16 на Държавната приемателна комисия (ДПК) следва или да издаде разрешение за ползване, или да откаже издаване на разрешение за ползване на строежа с мотивиран писмен отказ. Разрешението за ползване, в което се вписват минималните гаранционни срокове, е официален документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно издадените строителни книжа. Издаденото разрешение за ползване впоследствие се връчва лично на възложителя или упълномощено от него лице.

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице отказва издаването на разрешение за ползване, когато:

1. строежът или части от него са изпълнени със съществени отклонения от издадените строителни книжа и/или в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план.

2. при работи, изпълнени в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.

3. при неспазени императивни изисквания за строежите, посочени в чл.169, ал.1 и 2 на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

4. при липса на документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.

5. при неизвършени мероприятия, предвидени в част „Вертикална планировка“ по одобрения проект.

6. при непремахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване.

7. при незавършени фасади на сградите и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект.

8. когато не е упражняван строителен надзор или е упражняван от нелицензирано за това лице.

9. при съставен протокол образец 16 с решение за отказ за приемане на строежа.

При издадена заповед за отказ от издаване на разрешение за ползване на строежа възложителят следва да отстрани причините за отказа и след това може отново да направи писмено искане за издаване на разрешение за ползване.

Екземпляр от разрешението за ползване се съхранява безсрочно в ДНСК заедно с документите по издаването му. За специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, разрешението за ползване на строежа се издава от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи или от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Издаването на разрешение за специално ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътищата (използването на пътищата за превозване на тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони, като: изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях, както и на площадки за оказване на пътна помощ и на пътни връзки към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя; временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица) е задължително условие за издаване на разрешение за ползване на строежа.

Забранено е ползването на строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган. Важно е да се отбележи още, че строежите не се въвеждат в експлоатация, когато не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи в курортите, ваканционните селища, голф селищата, аквапарковете и в другите територии за рекреационни дейности, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен имот. Не се разрешава строежи или части от тях да се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

При нарушения началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице въз основа на съставен констативен акт забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.

При нарушения в специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, министърът на отбраната, съответно министърът на вътрешните работи или председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ с мотивирана заповед забранява обитаването, съответно ползването на строежите, и разпорежда извършването на необходимите действия по привеждането им в съответствие с издаденото разрешение за ползване и другите строителни книжа.

След отстраняване на причините, които са мотивирали забраната, и след заплащане на дължимите глоби и такси въвеждането на строежите в експлоатация се разрешава или удостоверява от компетентните органи.