Гаранционни срокове

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълненни строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
 

Допустима стойност Гаранционни срокове
1. Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради /ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др./ 5 години
2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
2.1 По външните сградни ограждащи елементи:
Подмяна на дограма /прозорци, врати, витрини и др./
Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи /външни стени, покриви, подове и др./ 5 години
2.2 По системите за поддържане на микроклимата:
Ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части 5 години
Ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност 5 години
Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда 5 години
Хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда 5 години, а в агресивна среда – 3 години
Строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 5 години
Монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика 5 години