Групи територии и видовете устройствени зони

В околоградския район се установяват следните групи територии, устройствени зони и самостоятелни терени:

 1. Група жилищни устройствени зони (Ж);
 2. Група устройствени зони за общественообслужващи дейности (О);
 3. Група смесени многофункционални устройствени зони (Смф);
 4. Група производствени устройствени зони (П);
 5. Група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване (3);
 6. Група устройствени зони за спорт и атракции (Са);
 7. Група земеделски устройствени зони (С);
 8. Група горски устройствени зони (Г);
 9. Защитени територии:
 • – група територии за защита на културно-историческото наследство;
 • – група територии за природна защита (Р);
 • – охранителни зони на водоизточници и на курорти;
 1. Обособени терени за специфични нужди (Т);
 2. Резервни терени за далекоперспективно развитие (Ж-д, О-д, Смф-д, П-д,3-д, Са-д)