Документи за продажба на имот

Преди сключването на окончателен договор и изповедването на сделката с нотариален акт пред нотариус е добре да бъде сключен предварителен договор.

Предварителният договор за продажба на недвижим имот е съглашение между продавача и купувача, като с него се поема задължението в бъдеще да бъде сключен окончателен договор (нотариалния акт), с който да се прехвърли правото на собственост или да се учреди вещно право върху недвижимия имот. Едно от условията на предварителният договор е писмената форма, което е достатъчна гаранция за обезпечаване на интересите на заинтересованата страна при евентуално неизпълнение на другата.

В предварителният договор се включват основните и съществени елементи на окончателния договор (данни за продавача и купувача, данни за имота, цена, и т.н.), като когато той се сключва от пълномощник е необходимо представянето на нотариално заверено пълномощно.

Самият предварителен договор не прехвърля правото на собственост. Често при подписването на предварителния договор Купувачът плаща на Продавача определена сума пари като капаро (обикновено около 10% от стойността на имота).

Необходими документи:

 1. Документ за собственост – възможните документи, с които може да се извърши продажба, са:
 • ■решение на поземлената комисия за възстановяване на собствеността – в него са описани възстановените ниви и съседите;
 • ■ нотариален акт;
 • ■ договор за доброволна делба – заверен от нотариус и вписан в съответния районен съд;

Той е най-важният и удостоверява правото на собственост върху недвижимия имот. Без него продавачът не може да докаже това си качество и нотариусът няма да изповяда сделката.

 1. Актуална скица на имота, които се получават от съответната общинска служба по земеделие или АГКК /актуалност 6 месеца/.
 2. Данъчна оценка от данъчната служба по местонахождение на имота в писмен вид.
 3. Ако имотът е наследствен, трябва актуално удостоверение за наследници – /актуалност 6 месеца/.
 4. Документ за самоличност /лична карта, паспорт/.
 5. Удостоверение за брак. Имоти, придобити по време на брака, са семейна имуществена общност. За тяхната продажба се изисква съгласието и на двамата съпрузи. Не представляват семейна имуществена общност получените имоти чрез дарение или по наследство от единия от съпрузите.
 6. Делбен протокол или договор за делба, ако е имало делба на имота.
 7. Удостоверение, че имотът не е актуван като общински (само за сделки с дворно място). Удостоверението се издава от отдел „Общинска собственост“.
 8. Пълномощно, ако продавачът не може да присъства на сделката. Добре е да се включат някои допълнителни условия в пълномощното, като посочване на минималната цена на сделката, начина на плащането и др.
 9. Удостоверение, че сградата е изградена със строително разрешение по одобрен архитектурен план.
 10. Други документи в зависимост от имота (смъртен акт, акт за раждане, документ за развод, и т.н.)
 11. Декларация по чл.25, ал.6 от Закона за Нотариусите – нотариално заверена 1 брой.
 12. Декларация по чл.226, ал.1 от ДПК – нотариално заверена 2 броя.

 

Забележка: Декларациите по точка 5 и 6 трябва да бъдат попълнени от собственика, а когато имотът е наследствен – от всеки наследник.