Задължения на строителя

stroitelСтроителят е един от основните участници по време на строителството. Закона за устройство на територията отделя цял раздел за уреждане на взаимоотношенията между отделните участници по време на строителството /Раздел II от глава IX/. Ролята на строителя е една от най-важните за защитаване в пълна степен интересите на възложителя.
За да бъдат възможно в най-пълна степен защитени интересите на възложителя е необходимо взаимоотношенията му с отделните участници в строителния процес да бъдат уредени съобразно предвижданията на Закона за устройство на територията.
При наличието на договорни отношения между възложител и строител, защитата интересите на участниците в строителството ще бъдат безусловно защитени. По силата на закона и сключен договор за строителство произтичат следните задължения за строителя съгласно чл. 163, 163а от Закона за устройство на територията:
• задължително сключване на договор за възлагане на строителството с възложителя;
• изпълнение на строежа съгласно одобрените инвестиционни проекти;
• влагане на качествени строителни материали съобразно Български държавен стандарт;
• назначаване на технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство по време на строителството;
• организация на строителния процес и осигуряване на безопасни условия на труд на строителната площадка;
• поставяне на изискуеми информационни табели;
• носене на имуществена отговорност за причинени вреди от свои действия или бездействия, както и за действия и бездействия на работниците на строежа; задължителна застраховка за професионална отговорност;
• осигуряване на необходими декларации/сертификати за качество на вложените в строежа материали;
• сключване на задължителна застраховка
Отговорността на строителя не приключва дори след предаването на обекта и неговото въвеждане в експлоатация/разрешаване на ползването му. Строителят отговаря и след завършване на строежа за:
• носене на имуществена отговорност при скрити дефекти
• носене на имуществена отговорност при поява на дефекти в гаранционния срок за отделните строително-монтажни работи съгласно наредба № 2 от 31 юли 2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Безспорно предимство в тази насока е избора на строител, който е вписан в Камарата на строителите в България и притежава всички необходими лицензии, удостоверения и сертификати.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Чл. 169. (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:
1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност в случай на пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., отм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.)
(3) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за:
1. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;
2. (изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) намаляване на риска от бедствия;
3. физическа защита на строежите.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г., доп. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно или съвместно с компетентните министри издава наредби за определяне на изискванията за проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на строежите, за дълготрайността на строителните конструкции, устойчивостта на земната основа, изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, и изискванията за безопасност на строежите при отчитане влиянието на географските, климатичните и сеизмичните въздействия в съответствие с изискванията по ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)
(6) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Органите на изпълнителната власт ежегодно разработват програми с мерки за привеждане на урбанизираната територия и на съществуващи отделни сгради и съоръжения в нея в съответствие с изискванията за достъпна среда и предвиждат средства за тяхното реализиране. Министерският съвет и общинските съвети приемат програмите и осъществяват контрол по изпълнението им.
Чл. 170. (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице /Чл. 7, ал. 3, т. 10 и 11 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 10. акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10) – съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“ при спиране на строителството поради: искания за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; забавяне доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки условия; смяна на някои от следните участници в строителството: възложител, строител и лице, упражняващо строителен надзор; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина; актът трябва да съдържа точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове строителни и монтажни работи, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за необходимите материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, както и други изисквания и мерки за замразяване на строителството;
11. акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в т. 10 други случаи (приложение № 11) – съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, лицето, упражняващо строителния надзор, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, и физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, след отстраняване на причините, довели до спиране на строителството; след съставянето на този акт могат да се изпълняват СМР;
(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа.
Чл. 171. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Проектантът, лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
(2) Условията и редът за задължително застраховане на лицата по ал. 1, включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и премии, се определят с наредба на Министерския съвет.
Чл. 172. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Застраховките по чл. 171 се сключват за срок една година и покриват отговорността на застрахования по писмени претенции, предявени в срока на действие на застрахователния договор, за:
1. неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на договора;
2. неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в периода от ретроактивната дата до сключването на договора; в този случай застрахователят не отговаря за вреди, настъпили преди сключването на застрахователния договор.
(2) Ретроактивна дата по смисъла на ал. 1 е датата на започване на дейност от лице по чл. 171. За лицата, които са упражнявали дейност повече от 5 години, ретроактивната дата е 5 години преди сключването на застрахователния договор.
(3) Застрахователният договор се сключва от лицата по чл. 171 в 15-дневен срок от започване на професионалната им дейност.
(4) Застраховката се подновява ежегодно без прекъсване, докато лицето упражнява съответната дейност.
(5) При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, лицето по чл. 171 е длъжно да сключи допълнителна застраховка, покриваща период 5 години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е извършено след ретроактивната дата по ал. 2.

Строително-монтажни дейности и минимални гаранционни срокове, съгласно Наредба 2 от 30 юли 2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи

1. Земна основа – 10 годишен минимален гаранционен срок, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба 2.
2. Конструкции на сгради – 10 годишен минимален гаранционен срок, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба 2.
3. Хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради – 5 години /в неагресивна среда/ и 3 години /в агресивна среда/, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 от Наредба 2.
4. Довършителни работи /подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски, вътрешни инсталации – 5 годишен минимален гаранционен срок, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба 2.

Забележки:
1. За да има правото да извършва договорените строително монтажни работи, строителят е необходимо да притежава удостоверение от Камарата на строителите в България за извършване на строежи от съответната категория;
2. Актовете и протоколите по време на строителството се извършват съгласно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;


  • Телефонни номера
  • + 359 (0) 898 807 791 | 0899 923 638 | 0893 488 178 | 0892 488 774

  • Нашият адрес
  • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

  • Електронна поща
  • azconsult@abv.bg