Запазване на правна стойност на решение за промяна предназначението на имот

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С ПРОМЕНЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ПРЕДИ 24.05.2011 Г.

1. Анализ на налична документация:
За имота да има влязъл в сила Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/, одобрен със заповед на общ. Благоевград и Решение за промяна предназначението на Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград.
Съгласно чл. 24, ал. 5 от Закона за опазване на земеделските земи решението за промяна предназначението на имота губи правното си действие ако в три годишен срок не бъде поискано издаване на разрешение за строеж или в шест годишен срок не бъде започнато изграждането на обекта.
С изменение на Закона за опазване земеделските земи, обн. в ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 24.05.2011 г. се допусна допълнителна правна възможност за собствениците на земеделски земи с променено предназначение, в които не е започнало строителство. Закона за изменение и допълнение предвиди срок от 6 години от влизането в сила на закона за започване на строителство в имота, в противен случай решението за промяна предназначението на имота губи своята правна стойност.
Необходими изисквания да бъде приложима разпоредбата на §27, ал. 3, т. 2 от Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на земеделските земи са решението за промяна предназначението да не е било отменено с изричен акт от органа, който го е издал и решението за промяна предназначението да е преди влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи от 24.05.2011 г., обн. в ДВ, бр. 22 от 2011 г.

ВАРИАНТИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ ПРАВНА СТОЙНОСТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМА:

I.ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО:
1. Провеждане на процедура по реда на глава VIII, раздел III от Закона за устройство на територията, включваща:
– Виза за проектиране по смисъла на чл. 140 от ЗУТ – извадка от действащ Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/. Визата за проектиране е необходима за изготвяне на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж;
– Изготвяне на инвестиционни проекти – необходимо условие за издаване на разрешение за строеж съгласно чл. 142 от Закона за устройство на територията
– съгласуване на инвестиционните проекти:
1) с експлоатационни дружества – електроснабдяване, „ВиК“ – дружество – предоставяне на сключени предварителни договори /чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ/;
2) със специализирани контролни органи – Регионална инспекция за опазване на околната среда и води /РИОСВ/ – Благоевград, Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Благоевград; РД „Пожарна безопасност и защита на населението” /задължително само за строежи от I-ва до III-та категория строежи – чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ/;
– Одобряване на инвестиционните проекти – необходима предпоставка за одобряване на инвестиционните проекти от одобряващата общинска администрация е изготвена оценка по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ за съответствието на инвестиционните проекти за съответствието им с основните изисквания към строежите, съгласно чл. 169 от ЗУТ, както и взаимната им съгласуваност.
– Издаване на разрешение за строеж – възложителят може да поиска едновременно одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж. Срокът за издаване на разрешението за строеж е 7 дневен, при изготвена оценка за съответствие по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ /комплексен доклад от регистрирана фирма/; 14 дневен, при приемане от експертен съвет /чл. 148 от ЗУТ/;
– Обявяване на разрешение за строеж – издаденото разрешение за строеж се обявява на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, на които се предоставя 14 дневен срок за обжалване /чл. 149 от Закона за устройство на територията/;
– Влизане в сила – след изтичане на срокът по чл. 149 от ЗУТ, при липсата на подадени възражения и жалби по издаденото разрешение за строеж, то влиза в сила.
2. Започване на строителство в съответния имот – необходимо е да бъде започнато до 24.05.2017 г. за да не загуби правно действие Решението за промяна предназначение. За да бъде спазено изискването на чл. 24 от Закона за опазване на земеделските земи /строежът да бъде започнат/ е необходимо да бъдат започнато изграждането на обекта, което се удостоверява със съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежите съгласно чл. 157 от ЗУТ. За целта е необходимо да се входира заявление до съответната общинска администрация заявление за определяне на служител по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията, 7-дневен срок, преди датата за съставянето на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Към заявлението се прилагат задължително:
– договор за техническо ръководство /за обекти V-та категория/договор за строителство със строител, вписан в Камарата на строителите за съответната категория строеж;
– копие от диплома на технически ръководител/удостоверение от Централния професионален регистър към Камарата на строителите в България, удостоверяващо правото на Строителя да извършва строежи от съответната категория;
– одобрени през последните 6 м. – План за безопасност и здраве и План за управление на строителни отпадъци /за обекти над 300 кв.м. разгърната застроена площ/;
– договори за авторски надзор с проектантите, изготвили инвестиционните проекти
Срок на действие на влязло в сила разрешение за строеж. Влезлите в сила разрешения за строеж губят своето правно действие ако в срок от 3 години от влизането му в сила не е започнато строителството или в 5 годишен срок не е завършен грубият строеж /чл. 153, ал. 2 от ЗУТ/

II. ПОВТОРНО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 17 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗОЗЗ/:
1. При положение, че решението за промяна предназначението на имота загуби правното си действие, след изтичане на срокът по чл. 24 от ЗОЗЗ – 24.05.2017 г. ще бъде необходимо отново да се окомплектова преписка за разглеждане от комисия по чл. 17 от ЗОЗЗ, като за целта ще бъде необходимо Подробния устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ да бъде съгласуван отново със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по смисъла на чл. 127, ал. 2, във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Необходими документи и съгласувания:
– Скици на имота
– Удостоверение за устройствена зона и одобрени ПУП-ПЗ в радиус от 50 м.
– Становище – РИОСВ – Благоевград;
– Становище – „ЧЕЗ ГРУП” АД;
– Становище – „ВиК” ЕООД
– Становище – Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
– Удостоверение – „Напоителни системи” ЕАД – Дупница
– Становище – Регионална здравна инспекция
– Становище – Басейнова дирекция „Западнобеломорски регион”
– Удостоверение за характеристики – Общинска служба „Земеделие”;
2. Разглеждане от комисия по чл. 17 от ЗОЗЗ – след окомплектоване на преписка с новите гореописани становища и удостоверения на специализираните контролни органи и експлоатационните дружества се издава решение за промяна предназначението на имота. Възложителят е необходимо да заплати отново такса за промяна предназначението на основание чл. 30 от ЗОЗЗ.
3. Срок на нови решения за промяна предназначението. След повторно заплащане на крайна такса за промяна предназначението на имота, решението за промяна предназначението ще има правно действие в срок от:
– 3 годишен срок за издаване на разрешение за строеж в имотите;
– 6 годишен срок – да бъде започнато строителство в имотите, доказано с протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;