Преминаване през чужд поземлен имот

Производството е предназначено да създаде правната и фактическа възможност за едно физическо или юридическо лице да преминава през чужд поземлен имот, при точно определени граници на прохода. Подобна необходимост може да възникне например за достигане до собствен неурегулиран поземлен имот, попадащ в неурегулирана територия, когато за този имот няма осигурен достъп до улица, път или алея.

Необходимостта от учредяване право на преминаване може да възникне и при разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи, т. е. при изграждането на т. нар. линейни обекти при изграждане на нови и/или разширение на съществуващи въздушни и подземни електронни съобщителни мрежи и съоръжения и др.

С установяването на правото на преминаване възниква сервитут в полза на собственика на господстващия имот и тежест върху служещия поземлен имот.

Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са собственици на изградените от тях електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура и притежават качеството възложители по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на заинтересовани лица по смисъла на чл. 124, ал. 3 ЗУТ, по чиято инициатива може да стартира изработване на подробен устройствен план в обхват до три квартала или за поземлени имоти извън границите на населените места и селищните образувания (чл. 183 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Енергийните предприятия в полза на които е учреден сервитут по чл. 64 от Закона за енергетиката (ЗЕ) или сервитут по § 26 от преходните и заключителни разпоредби на ЗЕ притежават качеството възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ и разрешенията за строеж за енергийните обекти се издават на тяхно име (чл. 182, ал. 2 ЗУТ).

Документът, който установява правото на преминаване през чуждия поземлен имот е писмен договор с нотариална заверка на подписите при постигнато съгласие между заинтересуваните лица или заповед на кмета на общината при липсата на подобно съгласие. Той е предназначен да служи на:

 1. заявителя-собственик на господстващия имот, за да:

1.1. извърши заплащане на дължимото обезщетение по договора за установяване на право на преминаване;

1.2. поиска разваляне на договора за установяване на право на преминаване, когато се възпрепятства установения достъп;

1.3. поиска вписване на договора по чл. 192, ал. 1 или на заповедта по чл. 192, ал. 2 в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, и по партидата на поземления имот, върху който е учредено правото на преминаване;

1.4. поиска вписване в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, по партидата на държавния или на общинския поземлен имот, върху който е учредено правото на преминаване, и в акта за държавна или за общинска собственост;

1.5. завземе (ползва) частта от поземления имот, определена за проход;

1.6. поиска отразяването на параметрите на учреденото право на преминаване за линейни енергийни обекти в кадастъра (чл. 64, ал. 1 ЗЕ);

1.7. поиска отразяване в кадастъра на параметрите на сервитута на въздушните или подземните електронни съобщителни мрежи и съоръжения (чл. 287, ал. 1 ЗЕС).

 1. собственика на служещия имот за да:

2.1. поиска преди издаване на заповедта, предварително заплащане на дължимото обезщетение за вредите, които се причиняват на служещия имот по повод реализирането на правото на преминаване;

2.2. поиска отмяна на заповедта или разваляне на договора, когато се излезе извън обема на учреденото право на преминаване.

С правото на преминаване не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти, да се препятства установеният им начин на трайно ползване и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради, освен ако това не е изрично уговорено между собствениците със сключения договор. Под съществуващи сгради в конкретния случай следва да се разбира само законно изградените; По изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството – за държавните поземлени имоти, съответно с решение на общинския съвет – за общинските поземлени имоти може да се допусне влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни или общински поземлени имоти при учредяване право на преминаване към други имоти.

 1. Право на преминаване може да се установи през урегулирани или неурегулирани поземлени имоти;

  I. Ход и правно действие на процедурата

Тогава, когато между заинтересуваните страни е постигнато съгласие за обема, срока и за размера на обезщетението за правото на преминаване няма необходимост от административна намеса и участие на административен орган в процедурата.

Когато липсва съгласие за издаването на заповед за установяване право на преминаване през чужд поземлен имот, заинтересуваното лице подава молба в деловодството на общинската или районната администрация, или областната управа (в случаите, в които се установява право на преминаване през имоти – държавна собственост).

Към молбата се прилагат:

 1. Документ за собственост или други вещно права за поземления имот, до който ще се осъществява достъпа;
 2. Скица-извадка от действащ подробен устройствен план (ПУП), кадастрален план (КП), кадастрална карта (КК) – в необходимия обхват, с което да се докаже, че друго техническо решение за осигуряване на достъпа е явно икономически нецелесъобразно;
 3. Предложение за начина на преминаването (допустими са варианти);
 4. Други документи.

Заповедта се издава от кмета на общината или района

Съгласно чл. 192, ал. 3 правото на преминаване през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител, съответно със заповед на кмета на общината;

В случай че правото на преминаване (сервитутната зона) засяга имот, за който в полза на енергийното предприятие е учредено право на строеж, неговата регламентация се уговаря в акта за учредяване право на строеж (чл. 64, ал. 8 ЗЕ).

Когато сервитутната ивица, възникнала в полза на предприятието, осъществяващо електронни съобщения попада в имот, за който се учредява право на строеж, сервитутът върху имота се посочва в акта за учредяване на право на строеж (чл. 191, ал. 2 ЗЕС).

Съгласно чл. 57, ал. 5 от АПК срокът за издаване на заповедта не може да бъде по-дълъг от един месец от датата на постъпване на молбата.

Процедурата се извършва от длъжностно областната администрация (ако правото собственост), което:

 1. Проучва по представената скица, документи за собственост, документация в общинската администрация, предложения проход следните обстоятелства: лице от общинската администрация, или от на преминаване засяга имот държавна.

1.1. предвижданията на действащия ПУП или състоянието на поземления имот/имоти по действащия КП или КК;

1.2. наличието на условията за прилагане на чл. 192 от ЗУТ, като съобразява и изискванията на специалните нормативни актове – ЗЕ, ЗЕС и др.;

 1. Уведомява заинтересуваните лица за началото на процедурата;
 2. Извършва оглед на място, за да прецени дали не се влошават условията на застрояване, трайно ползване или разрешени или съществуващи строежи в служещия поземлен имот;
 3. Изработва проект на прохода или одобрява предложения вариант от заявителя;
 4. Уведомява комисията по чл. 210 от ЗУТ за определяне на дължимото обезщетение;
 5. Изготвя проект на заповед за установяване правото на преминаване, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесените граници на прохода;
 6. В тридневен срок от издаването на заповедта уведомява заинтересованите лица – заявителя и възложителите (собствениците и носителите на ограничени вещни права) на засегнатите поземлени имоти, включително тези, които не са участвали в производството.

Не съществува пречка служителят да внесе преписката за разглеждане в общинския експертен съвет. Неговото решение не подлежи на обжалване, то има характера на становище на консултативен орган и не е задължително за кмета на общината. Същия характер има и решението на областния експертен съвет по устройство на територията;

Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите за изграждане на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура са индивидуални и се определят по ред и начин, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, 1инистъра на земеделието и храните и председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (чл. 292 ЗЕС).

II. Приключване на процедурата и обжалване

Заповедта или отказът за издаването й имат характера на индивидуален административен акт и могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност по съдебен ред по реда на чл. 213 и чл. 215, ал. 1 от ЗУТ от заявителя – собственик на господстващия имот или от собствениците или носители на ограничени вещни права в служещия имот.

Обжалването на заповедта на кмета се извършва в 14-дневен срок от съобщаването й пред съответния административния съд, (чл. 215, ал. 1 от ЗУТ).

Подадената жалба има суспензивен ефект и спира действието на заповедта до постановяване на необжалваем съдебен акт.

Съгласно чл. 215, ал. 2 от ЗУТ решението на комисията на общината за определяне на дължимото обезщетение подлежи на обжалване по реда на АПК като по делото се призовават общината и заинтересуваните страни.