Удостоверение за търпимост

Удостоверение за търпимост

Строеж, изграден без за него да има строителни документи (незаконен строеж), но отговарящ на определени условия, които са посочени в закона, може да бъде обявен за търпим строеж. Документът за такъв строеж, се нарича удостоверение за търпимост.
Удостоверението за търпимост спира възможността даден строеж да бъде премахнат или забранен за ползване, като в същото време е необходим документ за продажба, дарение, замяна или ипотекиране такъв строеж.
Важно е да се знае, че издаденото удостоверение за търпимост не узаконява строежа.

§ 16. (1) (Доп., ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.

(2) Незаконни строежи, започнати в периода 8 април 1987 г. – 30 юни 1998 г., но неузаконени до влизането в сила на този закон, не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, и ако са декларирани от собствениците им пред одобряващите органи до 31 декември 1998 г.

(3) Незаконни строежи, започнати след 30 юни 1998 г., но неузаконени до обнародването на този закон, не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали за посочения период или съгласно този закон, и ако бъдат декларирани от собствениците им пред одобряващите органи в 6-месечен срок от обнародването на този закон.

(4) При отчуждаването на строежи по ал. 1 и на узаконени строежи по ал. 2 и 3 те се оценяват и за тях се дължи обезщетение на собствениците по общия ред.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Документ за собственост
  3. Скица на имота
  4. Нотариално заверена декларация за годината на построяване на сградите
  5. Документ за платена такса