Често задавани въпроси

Къде се съдържа нормативната база за промяната на статута на земеделска земя и включването и в регулация?

Промяната на статута на земеделската земя и включването и в регулация се съдържа в няколко нормативни акта:

 1. Закон за устройство на територията;
 2. Закон за опазване на земеделските земи уредено е в (чл. 17 - чл. 30);
 3. Правилник за прилагането на Закона за опазване на земеделските земи нормативната база е в (чл. 27, чл. 40 - 43);
 4. Закон за кадастъра и имотния регистър където в (чл. 52) е казано:
 5. Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение нормативно уредено е в (чл. 1);
 6. Наредба № 19 за застрояване в земеделските земи (чл. 2);
Какво е геодезическо заснемане?

Геодезическото заснемане съдържа всички теренни и ситуационни подробности в и около даден имот. То е необходмо в следните случаи:

 • ■ за отразяване в кадастралния план на изменения на имотни граници и др.;
 • ■ за отразяване на изменения в кадастралната карта във връзка с издаване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър;
 • ■ допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралната карта;
 • ■ за проектиране на подробен устройствен план;
 • ■ за вертикално планиране;
 • ■ заснемане на местоположенията на сондажи и отразяването им в кадастралния план;
 • ■ заснемане на сграда с прилежащите и външни връзки (ВиК, електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, съобщения);
 • ■ заснемане на подземни елементи на съоръженията и линейните инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения;
 • ■ заснемане на фасадите на сгради (паметници на културата и други);
 • ■ контролно заснемане за заверка на фундаменти.
Какви са изискванията за поставяне на ограда?

Необходимо е да се снабдите с актуална скица на имота си (скицата важи 6 месеца), по възможност с координатни точки. Трябва да подадете молба за виза за проектиране на ограда в общината. Когато получите визата за проектиране, трябва инженер конструктор да изготви конструктивно становище, което ще описва каква точно ще е оградата. То се подава в общината, за да вземете разрешение за строеж. След като го получите, потърсете лицензирана фирма да трасира на място имота Ви и да Ви изготви протокол за това трасиране на ограда. При трасирането се заснемат съществуващите огради, които след това се сравняват с регулационния или кадастралния план. Ако разликите са около 20-30 см., се приемат за верни имотните граници, които са на място (съгласно Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри). С този документ може да започнете изграждането на оградата. Изискванията към оградите са описани в чл. 48 от ЗУТ (Закон за устройство на територията). Оградите към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота. Когато оградата е плътна с височина над 0,6 м, тя се допуска въз основа на изрично писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти и ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата. Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя. При липса на съгласие на собственик на засегнат имот строителството на плътна ограда между съседни имоти с височина на плътната част над 0,6 м се допуска като оградата се разполага изцяло в имота на възложителя. Допустимо е оградите да бъдат с височина до 2,2 м над прилежащия терен. При денивелация на терена между съседни урегулирани поземлени имоти височината на плътната част на оградата се отчита спрямо котата на по-ниския прилежащ терен. При денивелация на терена между съседни урегулирани поземлени имоти над 1,5 м височината на плътната част на оградата е до 0,6 м спрямо котата на по-високия прилежащ терен.

В неурегулирани малки населени места оградите се строят по съществуващи имотни граници, без да се дава строителна линия за тях. (чл. 58 от ЗУТ)

За какво не се изисква проект за издаване на разрешение за строеж?

Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за следните строежи, посочени в чл.147 ЗУТ (Закон за устройство на територията), а именно:

 • ■ Външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки;
 • ■ Подменяне на покривни материали;
 • ■ Вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградата, не се премахват съществуващи зидове, не се изграждат отвори, които засягат конструкцията на сградата, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях;
 • ■ Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
 • ■ Текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура, с които не се променят трасетата и техническите характеристики; ремонт на пътища, с който не се променя конструкцията на пътното платно;
 • Реставрация и консервация на фасади на сгради – паметници на културата, които не са от световно или национално значение;
 • ■ Стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващо застрояване за отглеждане на домашни животни;
 • ■ Монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
 • ■ Оранжерии с площ до 200 кв. м;
 • ■ Басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
 • ■ Подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 • ■ Ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
 • ■ Огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;
 • ■ Изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
 • ■ Пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м;
 • ■ Строежите по чл. 55 от ЗУТ /До реализирането на подробния устройствен план незастроени поземлени имоти могат да се използват за временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти въз основа на разрешение за строеж, съответно разрешение за поставяне, при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет.
Как се въвеждат в експлоатация строежи от IV и V категория?

След завършването на строежа възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта категория, като задължително представя следните документи:

 1.  писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице;
 2. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
 3. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат: а) разрешение за строеж (акт за узаконяване); б) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива; в) заверена заповедна книга; г) акт обр.14 за приемане на конструкцията; д) констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения. е) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите. ж) документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.
 4. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането в експлоатация на строежите от пета категория, като представя документите, описани в точки 1,2 и 4 и приложенията към точка 3. Като за строежите пета категория не е необходим окончателен доклад от лице упражнявало строителен надзор. Главният архитект на общината (района) може да изисква и представяне на допълнителни документи, предвидени в закон, съобразно спецификата на строежа. В седемдневен срок от постъпване на искането, главният архитект на общината (района) извършва проверка на окомплектоваността на горепосочените документи, оглед на строежа и регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация. Гавният архитект на общината (района) прави мотивиран отказ от регистриране въвеждането на строежа в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация в следните случаи: 1. при изпълнени работи в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи; 2. при неспазени изисквания за строежа, посочени в чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ. 3. при липса на документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите; 4. при неизвършени мероприятия, предвидени в част ‛Вертикална планировка‛ по одобрения проект; 5. при непремахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване. 6. при незавършени фасади на сградите и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект. 7. когато не е упражняван строителен надзор в случаите, когато това е задължително, или е упражняван от лице без необходимото по закон лицензиране. Издаденото удостоверение за въвеждане в експлоатация се връчва лично на възложителя или на упълномощено от него лице.
Как се закупуват придаваеми части към парцел?

Ако придаваемата част принадлежи на Общината, закупуването и се урежда според чл. 35 от Закона за общинската собственост. Необходимо е да подадете молба до отдел Общинска собственост в съответната Община. В нея описвате номера на имота, местонахождението му и квадратурата, която искате да откупите от Общината. Необходимо е да приложите копие от документ за собтсвеност (нотариален акт, договор за покупко-продажба и др.) и актуална скица на имота. Възможно е от Общината да изискат да направите частично изменение на Подробния устройствен план на парцела преди да може да закупите придаваемите части.

Молбата Ви ще бъде разгледана на заседание на Общинския съвет и след съгласие, съветът ще издаде Решение, което ще Ви даде право да закупите придаваемите части. Следващата стъпка е да се направи оценка на имота съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Цените на придаваемите части от имоти – общинска собственост към имоти се определят по пазарен механизъм от независим оценител. Последна стъпка е сключването на договор за продажба на общинската земя между Вас и кмета на съответната община. Този договор е документът за собственост за придаваемите части.


 • Телефонни номера
 • + 359 (0) 898 807 791 | 0899 923 638 | 0893 488 178 | 0892 488 774

 • Нашият адрес
 • гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

 • Електронна поща
 • azconsult@abv.bg