Актове по време на строителството до обр. 14-груб строеж

Правна уредба: Закон за устройство на територията; Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Процедура:

  • Съставяне и подписване на актове и протоколи по време на строителството в обхват и съдържание, определени в Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /актове обр. 2, Заповедна книга, обявления на заповедна книга, акт обр. 3, 5, 6, 7, 12 и 14/;
  • Геодезическо заснемане и отразяване на строежа в кадастралните карти и кадастрални регистри и издаване на удостоверение по чл. 54 а от Закона за кадастъра и имотния регистър;

Допустимост:

  • Влязло в сила Разрешение за строеж;
  • Сключени договори за строителство/техническо ръководство и договори за авторски надзор;
  • Одобрени през последните 6 месеца проекти част „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителни отпадъци“;