Актуализация на загубило правно действие решение за промяна предназначение на земеделска земя

Правна уредба: Закон за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/.

Приложение: Процедурата по актуализация на решение за промяна предназначение се прилага за решения за промяна предназначение на земеделски земи, които са загубили правната си стойност, поради изтичане на сроковете по чл. 24, ал. 5, т. 2 и 3 – в тригодишен срок не е поискано разрешение за строеж или в 6 годишен срок не е започнало изграждането на обекта, доказано с протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, заверен от съответната Общинска администрация, по реда предвиден в чл. 157 от Закона за устройство на територията.

Процедура: Собствениците на земеделски земи с променено предназначение със загубило правна стойност решение за промяна предназначение имат правото да поискат от съответната Областна дирекция „Земеделие” да бъде потвърдено загубилото правна стойност решение. За целта е необходимо да се входира заявление, придружено с документ за собственост, актуални скици на имота, удостоверение за поливност на имота, удостоверение за характеристики, удостоверение за устройствена зона по Общ устройствен план, актуално решение/становище от Регионална инспекция по опазване на околната среда и води, копие от влязъл в сила Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/. Окомплектова се преписка, която се разглежда от Комисия по чл. 17 от Закона за опазване на земеделските земи, която приема решение за потвърждаване на решението за промяна предназначение. Комисията по чл. 17 изчислява такса по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи за промяна предназначение на имота. Собственикът на имота заплаща разликата между внесената заплатената такса при издаване на загубилото правната си стойност решение, а ако новоизчислената такса е по-малка от първоначално заплатената, разликата се възстановява на собственика на имота.

Срокове: Решението на Комисията по чл. 17, с което се потвърждава решението за промяна предназначение на имота е валидно в следните срокове:

  • 3 месечен срок за заплащане на разликата между внесената сума по загубилото правна стойност решение и новоизчислената такса по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи /ако се дължи такава/;
  • 3 годишен срок от влизане в сила на решението за потвърждаване на решеине за промяна предназначение за поискване на разрешение за строеж, чрез входирано заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;
  • 6 годишен срок от влизане в сила на решението за потвърждаване на решение за промяна предназначение за започване на строителството на обекта, доказано със заверен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво по реда на чл. 157 от Закона за устройство на територията.