Акт обр. 15

Правна уредба: Закон за устройство на територията; Закон за енергийната ефективност, Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Процедура:

 • Актове и протоколи по време на строителството, в обем и съдържание определени с Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до акт обр. 14;
 • Съставяне и подписване на акт обр. 15 за установяване годността на строежа;
 • Геодезическо заснемане и отразяване на строежа в кадастралните карти и кадастрални регистри и издаване на удостоверение по чл. 54 а от Закона за кадастъра и имотния регистър;
 • Съставяне и заверка на екзекутивна документация за несъществени промени в одобрените инвестиционни проекти;
 • Сключване на окончателни договори с експлоатационните дружества;
 • Изготвяне и регистрация на технически паспорт за строежа;
 • Замервания на импеданс и микроклимат при необходимост;
 • Изготвяне на сертификат за проектни енергийни характеристики, задължително изискване за въвеждане в експлоатация на строежи;

Допустимост:

 • Влязло в сила Разрешение за строеж;
 • Съставени и заверени актове обр. 2 и 3 съгласно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • Сключени договори за строителство/техническо ръководство и договори за авторски надзор;
 • Сключени окончателни договори с експлоатационните дружества;
 • Цялостно завършване на строежа и изпълнени предвиждания на проект част „Вертикална планировка”;