Вписване на договори в служба по вписванията

Правна уредба: Закон за общинската собственост, Закон за държавната собственост, Правилник за вписванията.

Процедура:

  • Подготовка на необходими документи, заявления;
  • Заплащане на такса за вписване в имотен регистър;
  • Вписване на договор за придобиване право на собственост върху недвижим имот;
  • Отразяване правото на собственост в Дирекция „Местни данъци и такси” и кадастрални карти и кадастрални регистри;

Допустимост:

  • Предмет на договора да бъде право на собственост/ограничени вещни права върху недвижими имоти;