Вписване на промени в обстоятелства

Правна уредба: Търговски закон, Закон за търговския регистър.

Процедура:

  • Изготвяне на необходими документи за промени в обстоятелства на съществуваща фирма;
  • Вписване на промени в търговския регистър;
  • Актуално състояние;

Допустимост:

  • Спазване на изискванията на нормативната уредба;