Възражения при процедури по одобряване на КК

Нормативна уредба: Закон за кадастъра и имотния регистър.

Приложение:

  • При изготвяне и процедура по одобряване на нови кадастрални карти.

Процедура:

  • Извършване на справки относно правилно отразяване на имота в новоизготвената кадастрална карта – площ, форма и изградени обекти;
  • Окомплектоване на документи и входиране на възражения за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри.