Делби на имоти и сгради

Нормативна уредба: Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията, Закон за наследството.

Приложение:

  • Делба на поземлени имоти;
  • Делба на сгради;

Цели:

  • За прекратяване на съсобственост;
  • Образуване на нови имоти/самостоятелни обекти с цел продажба;

Процедура:

  • Изготвяне на преписка от правоспособен геодезист за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри;
  • Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри;

Резултат: Прекратяване на съсобственост, обособяване на самостоятелни имоти/самостоятелни обекти в сгради с възможност за извършване на разпоредителни сделки.