Договор за доброволна делба на имот в урбанизирана територия с Подробен устройствен план – План за застрояване

Правна уредба: Гражданскопроцесуален кодекс, Закон за нотариусите и нотариалната дейност; Закон за устройство на територията, Закон за задълженията и договорите, Закон за собствеността; Закон за наследството.

Процедура:

  • Провеждане на процедура по изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване за делба на поземлен имот
  • Осигуряване на скици, данъчни оценки и други удостоверения за изповядване на нотариално производство;
  • Изготвяне на проект за договор за доброволна делба;
  • Изповядване на нотариално производство;
  • Вписване в имотен регистър на нотариалния акт;
  • Отразяване в Дирекция „Местни данъци и такси” и кадастрални карти и кадастрални регистри;

Допустимост:

  • Наличие на съсобственост в имот;
  • Спазване на минималните изисквания за площ и лице за обособяване на самостоятелни имоти.