Договор за право на преминаване

Правна уредба: Чл. 192 от Закона за устройство на територията.

Цел: Осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот;

Приложение:

  • Имотът не граничи непосредствено с път;

Процедура:

  • изготвяне на скица-проект за право на преминаване от правоспособен геодезист;
  • окомплектоване на необходими документи за нотариална заверка на договор за право на преминаване – скици, данъчни оценки и други удостоверения и документи;
  • изготвяне на договор за право на преминаване
  • нотариална заверка на договора
  • вписване на договора в имотен регистър към „Служба по вписванията”

Резултат от процедурата: Осигуряване на транспортен достъп до имота, възможност за реализация на инвестиционни намерения за извършване на строителство. След вписване в Служба по вписванията, договорът има правно действие и спрямо трети лица – евентуални нови собственици на имота, през който се преминава.