Договор за право на прокарване на мрежи на техническата инфраструктура

Правна уредба: Чл. 193 от Закон за устройство на територията, Наредба 16 за сервитутите на енергийните обекти, Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

Цел: Осигуряване на преминаване през чужди поземлени имоти на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура, с цел осигуряване на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, електронни съобщителни кабели;

Приложение:

  • При преминаване на мрежи на техническа инфраструктура през чужди имоти;

Процедура:

  • изготвяне на скица-проект за право на прокарване от правоспособен геодезист;
  • окомплектоване на необходими документи за нотариална заверка на договор за право на прокарване – скици, данъчни оценки и други удостоверения и документи;
  • изготвяне на договор за право на прокарване
  • нотариална заверка на договора
  • вписване на договора в имотен регистър към „Служба по вписванията”

Резултат от процедурата: Осигуряване на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и др. съоръжения на техническата инфраструктура. След вписване в Служба по вписванията, договорът има правно действие и спрямо трети лица – евентуални нови собственици на имота, през който се прокарват отклоненията.