Договор за присъединяване с ВиК

Нормативна уредба: Закон за водите, Закон за устройство на територията, Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителни и канализационни отклонения.

Приложение:

  • При изграждане и присъединяване на нови обекти;
  • Становища за присъединяване на съществуващи обекти;

Процедура:

  • Окомплектоване на необходими скици, удостоверения, справки и други документи, необходими за сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната и канализационни мрежи;
  • Организация поставяне на измервателни устройства и откриване на партиди;