Договор за присъединяване с ЧЕЗ

Нормативна уредба: Закон за енергетиката, Закон за устройство на територията, Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, Наредба 1 за регулиране на цените на електрическата енергия.

Приложение:

  • При изграждане и присъединяване на нови обекти;
  • Становища за присъединяване на съществуващи обекти;

Процедура:

  • Окомплектоване на необходими скици, удостоверения, справки и други документи, необходими за сключване на договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа;
  • Справки относно изпълнение на сключен договор за присъединяване;