Договор за разпределение ползване на съсобствен недвижим имот

Правна уредба: Закон за собствеността.

Приложение: При невъзможност за делба на съсобствен недвижим имот.

Предпоставки за сключване на договора:

  • съсобствен недвижим имот;
  • ползване на съсобствения недвижим имот от 2-ма или повече от съсобствениците;
  • невъзможност за обособяване на реални дялове от съсобствения имот /не е задължителна предпоставка/;
  • писмена форма на договора между всички съсобственици, с приложена графична част на разпределение на ползването, изготвена от правоспособен геодезист;

Резултат: Точно фиксиране на частта от имота на всеки от съсобствениците.