Допълване на съдържанието на техническите паспорти

Съгласно наредба № 5 от 2006 г.  техническият паспорт за нов строеж се съставя преди въвеждането му в експлоатация, поради което част от данните за строежа, посочени в приложения образец, в това число разрешението за ползване/удостоверението за въвеждане в експлоатация, регистрационният номер на паспорта, сертификатите за енергийна ефективност и за пожарна безопасност и др., не могат да бъдат вписани към момента на съставянето на паспорта. Към този момент в паспорта се вписват само наличните данни. Данните, които не могат да бъдат вписани, се допълват след получаването им.

Например сертификатът за пожарна безопасност не е от задължителните документи, изискващи се при въвеждането на строежите в експлоатация, както и в случаите, попадащи в хипотезата на § 2, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 5 от 2006 г. Във връзка с това не е необходимо вписването на сертификата за пожарна безопасност в техническия паспорт на строежа, освен ако такъв е издаден от органите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ по желание на възложителя.

Данните за всички изменения на строежа, настъпили в процеса на експлоатацията му, се допълват от лицата, които имат право да съставят паспорт на строежа и се предоставят от собственика на органите по чл. 16 от наредбата. Изменения отнасящи се само до вписване на номера на сертификати и други документи издадени след въвеждане на строежа в експлоатация се регистрират пред компетентните органи от собственика.

За настъпилите изменения на строежа в процеса на експлоатацията му към съдържанието на техническия паспорт може да се добавят в необходимия обем само разделите, които се отнасят до съответното преустройство, ремонт, сертифициране, обследване.

В наредбата няма изисквания за реда и начина за актуализация на техническия паспорт, но тя може да се изготвя, както към съставения и регистриран паспорт се добавя нова страница, например изменение 1 на част, раздел, точка, съответно дата и подпис на съставителя. Изменението се съставя в два екземпляра – по един за възложителя и органа, издал разрешението за строеж.