Допълнителни разпоредби към Наредбата за технически паспорти на строежите

По смисъла на тази наредба:

„Нов строеж“ е:

а) строеж, за който е издадено разрешение за строеж след 1 януари 2007 г.;

б) строеж, който е разрешен преди 1 януари 2007 г., до влизане в сила на тази наредба не е въведен в експлоатация по законоустановения ред и срокът на действие на разрешението за строеж не е изтекъл.

„Съществуващ строеж“ е:

а) строеж, който е въведен в експлоатация преди влизане в сила на тази наредба;

б) строеж, който се използва, независимо от това, дали са изпълнени изискванията за въвеждането му в експлоатация към датата на завършването му;

в) незавършен строеж, за който разрешението за строеж е изгубило действието си по смисъла на чл. 153, ал. 2 ЗУТ.

(нова – ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от 20.04.2010 г.) „Обща отопляема площ на сграда“ е сумата от площите на всички отопляеми пространства в сградата, в т.ч. общата площ на помещенията и пространствата за общо ползване, в случаите, когато не се отопляват, но граничат с отопляеми помещения в сградата. Площите се определят по външните им размери.

(нова – ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от 20.04.2010 г.) „Площ на охлаждания обем (охлаждана площ)“ е площта на пода на обем от сградата, който се охлажда.

(нова – ДВ, бр. 38 от 2008 г., предишна т. 5 – ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от 20.04.2010 г.) „Възложител“ е лице, определено в чл. 161, ал. 1 ЗУТ.