Енергийна Ефективност

Във връзка с новите наредби (Наредба № 5, Наредба № РД-16-1057 и Наредба № РД-16-1058) всички сгради със застроена площ над 1000 кв.м. са задължени да имат енергиен сертификат. Обследването и сертифицирането на сградите се извършва с технически средства от лица с необходими познания и квалификация, регистрирани в Агенцията по енергийна ефективност.

Изготвянето на технически и работни проекти е задължителна самостоятелна част към всеки инвестиционен проект за сграда, съответстващи на изискванията за издаване на „Енергиен паспорт“ на сградите.

Оценката за съответствие на инвестиционния проект се извършва съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ от 14.11.2008 г след провеждане на обследване за енергийна ефективност на етап технически или работен проект и служи за издаване на разрешение за строеж.

Енергийните паспорти се изготвят след завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж. Те се явяват част от техническия паспорт на сградата, на база на който се издава разрешение за ползване на обекта.

Със сертификата за енергийните характеристики за съществуващи сгради се цели да се удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление.

Обследването за енергийна ефективност на сгради, включва:

 • идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
 • разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
 • технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност;
 • оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Извършва се задължителна периодична проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли в експлоатация веднъж на всеки:

 • три години – за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW включително;
 • две години – за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
 • четири години – за котлите на природен газ с номинална мощност над 100 kW.

Извършва се и задължителна периодична проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в експлоатация в сгради:

 • идентификация на инсталациите;
 • визуална проверка на инсталациите;
 • оценка на поддръжката на инсталациите;
 • оценка на състоянието на средствата за измерване, контрол и автоматично регулиране;
 • оценка на енергийните характеристики на инсталациите;
 • съставяне на доклад за резултатите от проверката.