Енергийни паспорти на сгради

Според закона за енергийна ефективност, приет в края на 2008 г., всички сгради с разгъната застроена площ над 1000 кв.м подлежат на задължителна сертификация по него. За новото строителство то трябва да е за сметка на инвеститора, а при старите сгради – за сметка на собствениците. Различните видове сгради трябва да бъдат сертифицирани и категоризирани до 2012 г.

Енергийните паспорти са задължителни за пускане в експлоатация на сградите, преди те да получат акт 16. От 3 до 6 години след влизанетo им в експлоатация трябва да бъде извършено енергийно обследване, което да послужи за издаване на сертификата за енергийна ефективност.

– След завършване на нов строеж, както и при реконструкция, основно обновяване или основен ремонт на съществуващ строеж, се съставя енергиен паспорт, който е част от техническия паспорт на строежа.

– Енергийният паспорт на съществуващ строеж се съставя след провеждане на обследване и установяване на енергийните характеристики на строежа.

– Енергийният паспорт на съществуващ строеж съответства на съдържанието на сертификата, определено в наредбата по чл. 16, ал. 1.

Съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г за техническите паспорти на строежите, се съставя Технически паспорт на сградата, на база на който се издава разрешение за ползване на обекта. Той се съставя с цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок.

Купувачите на новопостроени имоти трябва да изискват енергиен паспорт за сградата. Tова е особено важно при сделките на зелено, тъй като инвеститорът е длъжен да осигури сертифициране на сградата, но ако имотът е закупен преди издаването на акт 16, купувачът става възложител на съответните строителни дейности.

Новопостроени сгради, сертифицирани и отговарящи на клас А и Б, категория I, са освободени от данък сгради за 10 години.

За да бъдат сертифицирани и категоризирани, сградите старо строителство, трябва  да преминат през три етапа:

1.      Енергийно обследване на сградата – извършва се от екип от сертифицирани и регистрирани в Агенцията за Енергийна Ефективност специалисти, работещи за фирма, която е регистрирана в същата агенция. Обследването завършва с доклад-предписание за саниране на сградата, подмяна на остарели уреди, котли и др., с такива с ниско потребление на енергия.

2.      Изпълнение на предписанията от обследването – извършва се от строителни и др. фирми, свързани с дейностите, описани в доклада.

3. Проверка изпълнението на ремонтните дейности, описани в доклада, категоризиране и издаване на енергиен паспорт.

При продажба или отдаване под наем на сграда или на части от нея продавачът/наемодателят трябва да предостави на купувача оригинала на сертификата за енергийни характеристики на сградата или оригинала на енергийния паспорт. Ако се окаже, че при обследване на сградата тя не отговоря на записаното в паспорта, строителят й трябва да отстрани недостатъците в срока на 10-годишната гаранция.

Нотариусите не могат да спрат сделка за имот без енергиен паспорт, но трябва да предупредят и двете страни, че такъв трябва да има.

При избор на жилище, не маловажно значение има дали сградата е санирана, дали стълбищното осветление е с енергоспестяващи крушки, както и всички други фактори, които влияят на месечните сметки за потребление.