Енергийно сертифициране на сгради

На задължително сертифициране по реда на ЗЕЕ подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 m(ЗЕЕ, чл. 38, ал. 1).

Собствениците на сградите са длъжни да придобият по реда на ЗЕЕ сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация (ЗЕЕ, чл. 39, ал. 2).

Процесът по сертифициране на сгради включва:

  • Извършване на обследване за енергийна ефективност по редана Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (Обн. – ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 22.11.2013 г.);
  • Издаване на сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация;
  • Ако сградата не съответства с изискванията за енергийна ефективност, се предписват енергоспестяващи мярки; Не по-рано от една година след изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки се извършва ново обследнане за енергийна ефективност и се издава сертификат, удостоверяващ актуалното състояние и срока за освобождаване от данък сгради.

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закон за местните данъци и такси от данък се освобождават:

  • сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „B”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „C”, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 19 от Закон за местните данъци и такси от данък сгради се освобождават:

  • сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „C”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „D”, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

Издаването на сертификати за проектни енергийни характеристики на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация по реда на Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. става от правоспособна фирма. Сертификатът за проектни енергийни характеристики на нова сграда се съставя по образец и е със срок на валидност до 6 години.

Съгласно чл. 71 от Закон за енергийната ефективност /ЗЕЕ/ „Възложител на сграда, който не изпълни задължението си по чл. 20 се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.”

/Чл. 20. При изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания задължените лица по чл. 14, ал. 4 са длъжни да:

1. изпълняват мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и дейности, свързани с изпълнението на тези мерки/