Етапи на енергийното обследване

1.подготвителен етап, който включва следните дейности:

 • оглед па оградата;
 • събиране и обработка на първична информация за функционирането на оградата и разходите за енергия за представителен предходен период от време, канта и проверка за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;

2.етап на установяване на енергийните характеристики на сградата, който включва следните дейности:

 • анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението;
 • изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на енергопотребление;
 • огледи и измервания за събиране на подробна информация за енергопреобразуващите процеси и системи;
 • обработване и детайлизиран анализ на данните;
 • анализ на съществуващата схема за управление на енергопотреблението;
 • определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала ш тяхното подобряване;
 • анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници

3.етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, който включва следните дейности:

 • изготвяне на списък от мерки за повишаване иа енергийната ефективност;
 • определяне на годишния размер на енергоспестяването за всяка мярка, остойностяване на мерките и подреждането им по показател „срок иа откупуване“;
 • формиране на пакети от мерки, определяне иа годишния размер на енергоспестяването за всеки пакет от мерки е отчитане на взаимното влияние на отделните мерки в пакета, технико-икономическа оценка на пакетите от мерки, определяне на класа на енергопотребление, съответстващ на изпълнението на всеки пакет;
 • анализ и оценка на количеството спестени емисии С02 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;

4.заключителен етап, който включва следните дейности:

 • изготвяне на доклад, резюме и сертификат за отразяване на резултатите от обследването;
 • представянето им на собственика на сградата.