Закон за енергийната ефективност

Закона има за цел повишаване на енергийната ефективност, като част от политиката по устойчиво развитие на страната.

Дейностите за повишаване на енергийната ефективност са дейности свързани със:

  • намаляване на разходите на енергия при производството, преноса и разпределението на енергия, както и при крайното потребление на енергия
  • обучение и придобиване на квалификация в областта на енергийната ефективност на лицата, предоставящи енергийноефективни услуги
  • оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сгради по отношение на изискванията за енергийна ефективност
  • енергийно сертифициране на нови сгради
  • обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради
  • проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради
  • обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление
  • управление на енергийната ефективност;
  • предоставяне на енергийноефективни услуги;
  • повишаване на осведомеността на домакинствата.