Започване на строителство – строежи V-та категория

Правна уредба: Закон за устройство на територията; Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Приложение: При започване на нови строежи, преустройство, промяна предназначение, преустройство, реконструкция на съществуващи строежи.

Процедура:

  • Изготвяне и подписване на договори между участниците в строителството.
  • Съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
  • Входиране на заявление за присъствие на служебно лице в Общинска администрация;
  • Осигуряване на правоспособен геодезист за трасиране за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;
  • Заверка на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа.

Допустимост:

  • Влязло в сила Разрешение за строеж;
  • Сключени договори за строителство/техническо ръководство и договори за авторски надзор;
  • Одобрени през последните 6 месеца проекти част „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителни отпадъци“