Изменение на Закона за Енергийна ефективност

От 30.12.2016 г. влизат в сила измененията на Закона за енергийна ефективност, обнародвани в държавен вестник бр.105. С измененията се разширява значително обхвата на лицата задължени за направят енергийно обследване на всеки 4 години.

Съгласно измененията на чл. 57 на задължително обследване подлежат всички системи, отговарящи на следните условия:

  • Предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
  • Предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
  • Промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh;
  • Системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители.

/ Чл. 57. (1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление има за цел да определи специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(2) На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат всички:

  1. предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
  2. предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
  3. промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh;
  4. системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители.

(3) Обследването по ал. 1 се извършва най-малко веднъж на всеки 4 години.

(4) Ново обследване по ал. 1 се извършва задължително на:

  1. промишлени системи – една година след извършени основни промени в технологичното оборудване и/или производствените системи, промяна на горивната база и начина на преобразуване на енергия;
  2. системи за външно изкуствено осветление – една година след извършени промени в инсталацията (подмяна на осветителни тела, промяна на схемите за осветление и/или енергозахранване) или когато са променени изискванията към осветеността на осветявания обект.

(5) Собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, които подлежат на задължително обследване по ал. 2, подават в агенцията ежегодно до 31 януари декларация по образец, определен в наредбата по ал. 6.

(6) Показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и условията и редът за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка за енергийни спестявания се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката и министъра на икономиката.

(7) Предприятията по ал. 2, т. 1 и 2 и собствениците на промишлени системи по ал. 2, т. 3, които прилагат система за управление на енергията или на околната среда, подлежаща на сертифициране от независим орган за съответствие с европейски или международни стандарти, се освобождават от изискванията за задължително обследване за енергийна ефективност, при условие че приложената от тях система за управление включва енергийно обследване на съответното предприятие или промишлена система./

В случай, че не се представи в Агенцията за устойчиво енергийно развитие, резюме от енергийно обследване, съгласно указаните срокове (до 31 март) се дължат глоби в размери описани в чл. 106.

/Чл. 106. На собственик на предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено осветление, който не изпълни задължението си по чл. 57, ал. 2, се налага глоба от 10 000 до 30 000 лв. или имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв./

Съгласно приетата и одобрена Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, за предприятия с годишно потребление над 1000 MWh също е задължително извършването на енергийно обследване.

Собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, които подлежат на задължително обследване подават в агенцията за устойчиво енергийно развитие ежегодно до 31 януари декларация по образец, определен в наредбата по ал. 6.

Предприятията и собствениците на промишлени системи, които прилагат система за управление на енергията или на околната среда, подлежаща на сертифициране от независим орган за съответствие с европейски или международни стандарти, се освобождават от изискванията за задължително обследване за енергийна ефективност, при условие че приложената от тях система за управление отговаря на минималните изисквания за енергийни обследвания, определени с наредба.

Предприятията и собствениците на промишлени системи трябва да декларират, че прилаганата система за управление на енергията или на околната среда отговаря на минималните изисквания за енергийни обследвания, определени с наредба в едномесечен срок от придобиването на сертификата.

От задължително обследване са освободени предприятията, извършващи производство, пренос, разпределение и доставка на енергия.