Изменение на Подробен устройствен план – с цел привеждане в съответствие с Общ устройствен план

Правна уредба: Закон за устройство на територията, Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Приложение: Процедурата се прилага за имоти, които попадат в границите на населените места и са с предназначение „урбанизирана територия”, за които има действащ Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/; земеделски земи с променено предназначение с валидно решение за промяна предназначение; делба или обединение на имоти.

Необходимост от провеждане на процедурата: В случаите, когато инвестиционните намерения на собственика на имота не отговарят на предвижданията на действащ Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за имота, но е допустимо съобразно правилата и нормативите по Закона за устройство на територията е необходимо да бъде проведена процедура по изменение на Подробния устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за имота, с което да се предвиди дейността, която желае да реализира възложителя, включително при делба/обединение на имоти.

Процедура: Собственикът на имота входира заявление за разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ в съответната общинска администрация по местонахождение на имота. Кметът на съответната община издава в 14 дневен срок заповед, с която разрешава или отказва изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за имота. Отказът за издаване на заповед за разрешаване изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ подлежи на обжалване пред съответния административен съд по местонахождение на имота. След издаване на заповед за разрешаване изготвяне Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване се изготвя проект за Подробен устройствен план, придружен с план-схеми за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и др., който се съгласува със специализираните контролни органи /Регионална инспекция по опазване на околната среда и води, Регионална здравна инспекция/ и експлоатационните дружества /ВиК дружество и електроразпределително дружество/. Окомплектова се преписка, която се входира в Общинска администрация, проектът се приема от екпертен съвет по устройство на територията. Проектът за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване се обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията /собствениците на имота, предмет на проекта и собствениците на съседни имоти, само когато се променя предназначението на имота/, които имат право на възражение в 14 дневен срок от получаване на уведомлението. След изтичане на сроковете по обявленията кмета издава заповед за одобряване на Подробния устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/, която отново се обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията. След изтичане на 14 дневен срок, заповедта влиза в сила.

Резултат: Собственикът на имота може да реализира своето инвестиционно намерение в съответствие с предвижданията на Подробния устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/. При делба/обединение на имоти се предвижда план за застрояване на новообразуваните недвижими имот/и, задължително условие за реализиране на инвестиционно проектиране и реализиране строителство в имота/имотите.

Забележка: Когато имотът попада в територия, за която има действащ регулационен план едновременно се изготвя, процедира и одобрява проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ за имота.