Какво означава енергийната ефективност?

Енергийна ефективност означава пълноценно оползотворяване на енергията в резултат на прилагането на енергоспестяващи мерки, инвестициите за които се възвръщат напълно и за кратко време.

Основни понятия

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ: Спестяване на енергия чрез прилагане на комплексни архитектурно строителни и инсталационни мерки, използване на възобновяеми енергийни източници и култура на енергопотребление при оптимален комфорт на обитаване.

СГРАДЕН СЕКТОР – всички сгради на територията на една община потребители на енергия в т.ч. общински държавни, жилищни, обслужващи (хотели, туристистически сгради, търговия, офиси, услуги и др промишлени.

НИСКОЕНЕРГИЙНА КЪЩА: всеки вид къща, която използва по-малко енергия отколкото конвенционалната къща, но много повече отколкото пасивната къща. Енергийните характеристики на нискоенергийната сграда са приблизително наполовина по-добри от минимално изискуемите. Няма единна дефиниция за нискоенергийна сграда,защото националните стандарти се различават значително за отделните страни. Например, в Германия дадена „нискоенергийна сграда“ има енергийна консумация под 50 kWh/ml/y за отопляема площ.

ПАСИВНА СГРАДА е тази, в която комфортна стайна температура от около 20С може да се постигне без конвенционална отоплителна или охладителна система. Такива сгради се наричат „пасивни“, защото основната част от нуждите им за отопление се доставят от „пасивни“ източници, например, изложение на слънце, отопление от присъствието на хора и технически средства. Необходимата допълнителна топлина може да се доставя до стаите от регулируема вентилационна система с оползотворяване на топлината. Топлинният товар на пасивната къща е много нисък – в Централна Европа около 15 кВтч/м2/У. Нуждата от обща първична енергия не трябва да надвишава 120 кВтч/м2/у, включително за отопление, охлаждане, битова гореща вода и електроенергия за домакинството

СГРАДНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Някои основни сградни показатели използвани при технико-икономическите разчети:

Застроена площ в m2;

Разгъната застроена площ в m2;

Етажност и етажна височина, м;

Застроен обем и отопляем обем на сградата, в m3

Сградите са конструкции, направени от човек с цел за съхранение на материали от всякакво естество или постоянно обитаване. Те са изцяло оградени от външна обвивка (външни стени, покрив, под), която създава т.нар.  „Вътрешен микроклимат на сградата“.

Сградите могат да бъдат с различни форми и предназначения, които се определят от много фактори, като строителни материали, метеорологични условия, цена на земята, състояние на почвата, специални предназначения за ползване, както и чисто естетични причини.

Сградите обслужват няколко потребности на хората – основно за подслон от времето и място за живеене, което осигурява лично пространство, място за съхранение на лични вещи, а също така удобство за живеене и работа.

Сградата представлява разделяне на заобикалящата среда на вътрешна (безопасно и уютно място) и външна (място, което понякога може да бъде несигурно и опасно).

Създаването на подходящ вътрешен микроклимат за една сграда е
свързано с използване на много енергия. Затова конструирането и
обслужването на сградите има както огромен пряк, така и косвен ефект
върху околната среда. Сградите не само използват ресурси като енергия и
материали за построяване, те също генерират отпадъци и потенциално
вредни за атмосферата емисии. С нарастването на икономиката и
населението на земята, дизайнери и строители се изправят пред уникално
предизвикателство – да задоволят нуждите за нови и съвременни
съоръжения, които да са достъпни, сигурни, безвредни и продуктивни, и в
същото време да намалят влиянието им върху околната среда.