Какво представлява обследване

Какво представлява техническо обследване на съществуваща сграда?

  • съставяне на информационна база данни за нормативните /проектните/ стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 ЗУТ;
  • установяване на действителните технически характеристики на строежа;
  • анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности,
  • разработване на мерки;
  • обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност;
  • съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Действителните технически характеристики на строежа се установяват чрез:

  • събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
  • екзекутивно заснемане – при липса на техническа документация;
  • оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни /описват се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа/;
  • извършване на необходимите изчислителни проверки /свързани с измервания, пробни натоварвания и др./.