Кой изготвя енергийният паспорт и сертификат за енергийните характеристики на сграда

Кой изготвя енергийният паспорт и сертификат за енергийните характеристики на сграда?

Обследването, сертифицирането  и паспортизацията на сградите се извършва от физически или юридически лица, които имат необходимите технически средства, познания и квалификация, отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 4 и 5 ЗЕЕ и са регистрирани в Агенцията по енергийна ефективност по чл. 23, ал. 4 от ЗЕЕ.

Как можем да се сдобием със сертификат за енергийните характеристики на сграда?

Стъпка 1. Детайлно обследване за енергийна ефективност.

Обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради се извършва от физически или юридически лица, които:

  • са търговци;
  • разполагат с необходимите технически средства;
  • разполагат с необходимия персонал (специфични изисквания относно образование и квалификация).
  • са вписани в регистъра на Агенцията по енергийна ефективност по чл. 23, ал. 4

Стъпка 2. Съпоставяне на енергийните характеристики на сградата с нормативно определените еталонни характеристики (като същите зависят от редица параметри, но основно годината на построяване на сградата).

Ако характеристиките на сградата отговарят на еталонните или са по-добри, вашата втора стъпка е и последна. Следва издаване на сертификат за енергийна ефективност. Но ако постиженията не са в класацията, продължаваме към

Стъпка 3 – Изпълнение на мерките за енергийна ефективност, предложени в доклада при несъответствие с еталонните характеристики.  Важно е да се отбележи, че мерките предписани в доклада от обследването трябва да се въведът до 3 години от датата на издаването на доклада, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол. След изпълнението на мерките.

Стъпка 4. Проверка на изпълнението на енергоефективните мерки.

Стъпка 5. Определяне категорията на сертификата.

Стъпка 6. Вие и вашата сграда ставате собственик на сертификат за енергийна ефективност.