Констативен нотариален акт – ЖСК

Правна уредба: Закон за жилищностроителните кооперации, Гражданскопроцесуален кодекс, Закон за нотариусите и нотариалната дейност; Закон за собствеността, Закон за задълженията и договорите.

Процедура:

  • Окомплектоване на необходими документи относно жилищностроителната кооперация и необходими строителни книжа /решение на съда за регистрация на ЖСК; заповед /договор/ за отстъпено право на строеж; учредителен протокол на ЖСК; разпределителен протокол – окончателен за разпределение правото на собственост; удостоверение за актуално състояние на ЖСК; удостоверение от управителния съвет на ЖСК за липса на задължения към ЖСК на лицата, които ще бъдат признати за собственици на самостоятелните обекти, подписано от членовете на управителния съвет, без нотариална заверка; одобрен архитектурен проект; схеми на самостоятелните обекти от Служба по геодезия, картография и кадастър; данъчни оценки за самостоятелните обекти;
  • Изготвяне на проект за нотариален акт;
  • Изповядване на нотариално производство;
  • Вписване в имотен регистър на нотариалния акт;
  • Отразяване в Дирекция „Местни данъци и такси” и кадастрални карти и кадастрални регистри;

Допустимост: Писмени документи, доказващи учредяване на жилищностроителна кооперация, строителна документация.