Констативен нотариален акт

Правна уредба: Гражданскопроцесуален кодекс, Закон за нотариусите и нотариалната дейност; Закон за собствеността, Закон за задълженията и договорите.

Процедура:

  • Окомплектоване на необходими документи за доказване право на собственост;
  • Изготвяне на проект за нотариален акт;
  • Изповядване на нотариално производство;
  • Вписване в имотен регистър на нотариалния акт;
  • Отразяване в Дирекция „Местни данъци и такси” и кадастрални карти и кадастрални регистри;

Допустимост:

  • Писмени документи, доказващи правото на собственост.