Нотариален акт за право на строеж, суперфиция

Правна уредба: Гражданскопроцесуален кодекс, Закон за нотариусите и нотариалната дейност; Закон за устройство на територията, Закон за задълженията и договорите, Закон за собствеността;

Процедура:

  • Осигуряване на скици, данъчни оценки и други удостоверения за изповядване на нотариално производство, справки и извадки от технически архив;
  • виза за проектиране или одобрен инвестиционен проект съгласно чл.180 от ЗУТ;
  • Изготвяне на проект за нотариален акт за отстъпено право на строеж;
  • Изповядване на нотариално производство;
  • Вписване в имотен регистър на нотариалния акт;
  • Отразяване в Дирекция „Местни данъци и такси” и кадастрални карти и кадастрални регистри;

Допустимост:

  • Доказване правото на собственост на праводателя/прехвърлящия правото на собственост; одобрен инвестиционен проект част „Архитектура”.