Подробен устройствен план – План за регулация

Правна уредба: Закон за устройство на територията.

Приложение: Процедурата се прилага за имоти в територии в урбанизирана територия при промяна на граници между урегулирани поземлени имоти /УПИ/.

Необходимост от провеждане на процедурата: Процедурата се провежда при делба/обединение на урегулирани поземлени имоти, изменение на граници между поземлени имоти, промяна предназначение на урегулирани поземлени имоти.

Процедура: Процедурата се провежда от всички собственици на урегулирания поземлен имот, до който ще се изградят отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /водопровод, канализация, електропровод, елекнронни съобщителни мрежи/. Входира заявление за разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за трасе на мрежи на техническата инфраструктура в съответната общинска администрация по местонахождение на имота. По предложение на кмета на съответната община се приема решение на Общински съвет, с което се разрешава изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за трасе на мрежи на техническата инфраструктура. Изготвя се проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ – трасе на мрежи на техническата инфраструктура от правоспособен геодезист, с който се посочва трасето, в което ще се изградят мрежите на техническата инфраструктура, с посочени сервитути и регистър на засегнати имоти. В случай, че с трасето на мрежите на техническата инфраструктура се засягат частни имоти е необходимо да бъде осигурено съгласие за преминаване от собствениците на засегнатите имоти, изразено с нотариално заверена декларация и сключен договор за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. След приемане на решение за разрешаване изготвяне Подробен устройствен план /ПУП/ – изготвеният проект се съгласува със специализираните контролни органи /Регионална инспекция по опазване на околната среда и води/ и експлоатационните дружества /ВиК дружество и електроразпределително дружество/. Окомплектова се преписка, която се входира в Общинска администрация, проектът се приема от екпертен съвет по устройство на територията. Проектът за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ – трасе на мрежи на техническата инфраструктура се обявява в Държавен вестник. След изтичане на 30 дневен срок от обявлението в Държавен вестник, по предложение на кмета на съответната община се приема решение на Общински съвет, с което се одобрява проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ – трасе на мрежи на техническата инфраструктура, което отново се обнародва в Държавен вестник. 30 дни след обнародване на решението на Общински съвет се съставя констативен акт за липса на възражения по проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ – трасе на мрежи на техническата инфраструктура влиза в сила.

Резултат: След влизане в сила на проекта за Подробен устройствен план – Парцеларен план е допустимо да бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж за изграждането на инфраструктурния обект.

Забележка: Когато имотът попада в територия, за която има действащ регулационен план се изготвя трасировъчен карнет, част от инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж.